Zmiany dot. obligacji

Czemu ma służyć ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o obligacjach?

Celem uchwalonej ustawy jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisji obligacji podporządkowanych, posiadających cechy jakościowe określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tzw. Wypłacalność II) (Dz.Urz. UE L 12 z 17.01.2015, str. 1, z późn. zm.).

Porady prawne

Co przewiduje nowelizacja?

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach zawiera już odpowiednie wyłączenia odnoszące się do emisji tego rodzaju obligacji, czyli obligacji emitowanych w celu ich zakwalifikowania jako składników funduszy własnych banków oraz firm inwestycyjnych (art. 74 ust. 7 oraz art. 75 ust. 4 ustawy o obligacjach).

Przedmiotowa nowelizacja uzupełnia zaś ustawę o obligacjach o analogiczne wyłączenia odnoszące się do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym, emisja obligacji przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji nie spełnia wymogów określonych we wskazanym wyżej rozporządzeniu delegowanym. Wprowadzenie proponowanych zmian ma pozwolić tym podmiotom - w sytuacji, w której są zainteresowane emisją obligacji podporządkowanych - na zwiększenie wysokości posiadanych środków własnych stanowiących pokrycie wymogów kapitałowych i ich rozwój rynkowy. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne