Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Pytanie: Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej specyfikacji - szacunkowej kwoty robót, terminu wykonania robot, lokalizacji robót itp. Ogłoszenie o przetargu zawierało tylko informacje nt. stawek za termomodernizację, listę referencyjną i zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w US i ZUS. Czy taka procedura zamówienia robót może być uznana jako przetarg (bardziej zapytanie o cenę)? Wg przeprowadzonej procedury roboty objęte takim przetargiem mogą trwać latami i dotyczyć wszystkich zasobów SM. Czy taki przetarg można podważyć? W przetargu zostały wybrane dwie firmy, które nie przedstawiły referencji. Tłumaczono to faktem, że firmy te wykonywały już podobne usługi na rzecz SM. Odrzucono ofertę firm, które przedstawiły wiarygodne referencje i podobne stawki. Ogłoszenie o przetargu stawiało wymóg listy referencyjnej. Czy sposób postępowania w przetargu można uznać za rażące nierówne traktowanie podmiotów biorących w nim udział? Czy takie postępowanie stanowić może podstawę do anulowania przetargu. Dodatkowo w ogłoszeniu o przetargu nie dopełniono obowiązku podania przypuszczalnego terminu zakończenia robót. Warunek ten jest podany w regulaminie RN o trybie przetargów i sposobie ich ogłaszania w mediach. Czy ten fakt może stanowić o odrzuceniu przetargu przez RN. Na koniec jakim procedurom kontrolnym podlegać mogą przetargi organizowane w Spółdzielniach Mieszkaniowych. Do kogo można się zgłosić w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń w procedurach i samych przetargach organizowanych przez SM. Nie mam na myśli tutaj organów SM takich jak RN, ZPCZ.

Odpowiedź specjalisty e-prawnik.pl - ZADAJ PYTANIE:

Przetarg w rozumieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych musi spełniać wymagania stawiane przepisami tej właśnie ustawy. Sama ustawa przewiduje kilka trybów, w jakich możliwe jest przeprowadzenie przetargu z zamówień publicznych. Są to:

 • przetarg nieograniczony,

 • przetarg ograniczony,

 • negocjacje z ogłoszeniem,

 • negocjacje bez ogłoszenia,

 • zamówienie z wolnej ręki,

 • zapytanie o cenę,

 • aukcja elektroniczna.

W samym pytaniu sugeruje Pan, iż w tym wypadku miał zostać zastosowany tryb zapytanie o cenę. Odpowiedź zatem opierać się będzie na takim właśnie założeniu. I tak, zgodnie z artykułem 69 ustawy o zamówieniach publicznych „Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert”.

Tryb ten jest najprostszym, konkurencyjnym trybem udzielania zamówień publicznych. Jego zaletą jest szybkość i stosunkowo niewielkie koszty. Dlatego stosuje się go do zamówień standardowych o mniejszej wartości. W trybie tym zamawiający kieruje pytanie o cenę dostaw rzeczy lub usług do takiej liczby wykonawców, która jest w stanie zapewnić:
a) wybór najkorzystniejszej oferty,
b) konkurencję,
c) sprawny przebieg postępowania.

W trybie zapytania o cenę nie jest możliwe udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Nie sposób ocenić, czy zastosowanie tego trybu w opisanym stanie faktycznym w ogóle mogło mieć miejsce. Możliwość jego zastosowania uzależniona jest bowiem od spełnienia kilku warunków, w tym warunku, o którym mowa w artykule 70 ustawy o zamówieniach publicznych. Zgodnie z jego treścią: „Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro”.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny, a Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Sama ustawa o zamówieniach publicznych zawiera przepisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy. Tak więc zgodnie z artykułem 200 ustawy o zamówieniach publicznych Zamawiający, który:

 1. udziela zamówienia:  
  a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia,
  b) bez wymaganego ogłoszenia,

 2. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki unieważnienia,

 3. dokonuje czynności przewidzianych w ustawie bez wymaganej zgody Prezesa Urzędu,

 4. dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy
  - podlega karze pieniężnej.

Wysokość tej kary pieniężnej ustala się w zależności od wartości zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia: 

 1. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro - kara pieniężna wynosi 3 000 złotych,

 2. przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, a nie przekracza 5 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 10 000 000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna wynosi 30 000 złotych,

 3. przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 10 000 000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna wynosi 150 000 złotych.

Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać klauzuli natychmiastowej wykonalności. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Kontrola takich procedur nie powinna i nie może odbywać się w gronie organów Zamawiającego (tu spółdzielni mieszkaniowej). Ustawa o zamówieniach publicznych daje do dyspozycji stosowane instrumenty. Oprócz wyżej wspomnianej kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ustawa przewiduje także środki ochrony prawnej, które przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Czy ten artykuł wyjaśnił wszystkie poszukiwane przez Ciebie informacje prawne?

TAK NIE

 

Komentarze: Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane