Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Pytanie: Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej specyfikacji - szacunkowej kwoty robót, terminu wykonania robot, lokalizacji robót itp. Ogłoszenie o przetargu zawierało tylko informacje nt. stawek za termomodernizację, listę referencyjną i zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w US i ZUS. Czy taka procedura zamówienia robót może być uznana jako przetarg (bardziej zapytanie o cenę)? Wg przeprowadzonej procedury roboty objęte takim przetargiem mogą trwać latami i dotyczyć wszystkich zasobów SM. Czy taki przetarg można podważyć? W przetargu zostały wybrane dwie firmy, które nie przedstawiły referencji. Tłumaczono to faktem, że firmy te wykonywały już podobne usługi na rzecz SM. Odrzucono ofertę firm, które przedstawiły wiarygodne referencje i podobne stawki. Ogłoszenie o przetargu stawiało wymóg listy referencyjnej. Czy sposób postępowania w przetargu można uznać za rażące nierówne traktowanie podmiotów biorących w nim udział? Czy takie postępowanie stanowić może podstawę do anulowania przetargu. Dodatkowo w ogłoszeniu o przetargu nie dopełniono obowiązku podania przypuszczalnego terminu zakończenia robót. Warunek ten jest podany w regulaminie RN o trybie przetargów i sposobie ich ogłaszania w mediach. Czy ten fakt może stanowić o odrzuceniu przetargu przez RN. Na koniec jakim procedurom kontrolnym podlegać mogą przetargi organizowane w Spółdzielniach Mieszkaniowych. Do kogo można się zgłosić w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń w procedurach i samych przetargach organizowanych przez SM. Nie mam na myśli tutaj organów SM takich jak RN, ZPCZ.

Odpowiedź specjalisty e-prawnik.pl - ZADAJ PYTANIE:

Przetarg w rozumieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych musi spełniać wymagania stawiane przepisami tej właśnie ustawy. Sama ustawa przewiduje kilka trybów, w jakich możliwe jest przeprowadzenie przetargu z zamówień publicznych. Są to:

 • przetarg nieograniczony,

 • przetarg ograniczony,

 • negocjacje z ogłoszeniem,

 • negocjacje bez ogłoszenia,

 • zamówienie z wolnej ręki,

 • zapytanie o cenę,

 • aukcja elektroniczna.

W samym pytaniu sugeruje Pan, iż w tym wypadku miał zostać zastosowany tryb zapytanie o cenę. Odpowiedź zatem opierać się będzie na takim właśnie założeniu. I tak, zgodnie z artykułem 69 ustawy o zamówieniach publicznych „Zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert”.

Tryb ten jest najprostszym, konkurencyjnym trybem udzielania zamówień publicznych. Jego zaletą jest szybkość i stosunkowo niewielkie koszty. Dlatego stosuje się go do zamówień standardowych o mniejszej wartości. W trybie tym zamawiający kieruje pytanie o cenę dostaw rzeczy lub usług do takiej liczby wykonawców, która jest w stanie zapewnić:
a) wybór najkorzystniejszej oferty,
b) konkurencję,
c) sprawny przebieg postępowania.

W trybie zapytania o cenę nie jest możliwe udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Nie sposób ocenić, czy zastosowanie tego trybu w opisanym stanie faktycznym w ogóle mogło mieć miejsce. Możliwość jego zastosowania uzależniona jest bowiem od spełnienia kilku warunków, w tym warunku, o którym mowa w artykule 70 ustawy o zamówieniach publicznych. Zgodnie z jego treścią: „Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro”.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5. Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny, a Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

Sama ustawa o zamówieniach publicznych zawiera przepisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy. Tak więc zgodnie z artykułem 200 ustawy o zamówieniach publicznych Zamawiający, który:

 1. udziela zamówienia:  
  a) z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia,
  b) bez wymaganego ogłoszenia,

 2. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki unieważnienia,

 3. dokonuje czynności przewidzianych w ustawie bez wymaganej zgody Prezesa Urzędu,

 4. dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy
  - podlega karze pieniężnej.

Wysokość tej kary pieniężnej ustala się w zależności od wartości zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia: 

 1. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro - kara pieniężna wynosi 3 000 złotych,

 2. przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, a nie przekracza 5 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 10 000 000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna wynosi 30 000 złotych,

 3. przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 10 000 000 euro dla robót budowlanych - kara pieniężna wynosi 150 000 złotych.

Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. Decyzji o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać klauzuli natychmiastowej wykonalności. Kary pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Kontrola takich procedur nie powinna i nie może odbywać się w gronie organów Zamawiającego (tu spółdzielni mieszkaniowej). Ustawa o zamówieniach publicznych daje do dyspozycji stosowane instrumenty. Oprócz wyżej wspomnianej kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, ustawa przewiduje także środki ochrony prawnej, które przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Czy ten artykuł wyjaśnił wszystkie poszukiwane przez Ciebie informacje prawne?

TAK NIE

 

Komentarze: Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Sławomir

  ocena usługi:

 • zdzicho

  ocena usługi:

  Powiedziałbym, że opinia prawna jest zbyt doskonała, aż na tyle nie liczyłem, podana w przystępnej, zrozumiałej formie. Jestem pozytywnie zaskoczony.
 • Stanisław W.

  ocena usługi:

  Stanisław W. Opinia zrozumiała na miarę prostego obywatela RP. A efekt końcowy zależny od Sądu. Jak dotychczas dziękuję za opinię, i polecam się na przyszłość. Polecam innym.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Jestem wdzięczna za szybką i fachową pomoc.
 • Dorota G.

  ocena usługi:

  Po raz kolejny skorzystałam z usług. Jestem bardzo zadowolona. Otrzymałam zwięzłą i wyczerpującą odpowiedź - bez zbędnych wątków pobocznych. Dziękuję bardzo.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana rzetelnie, szybko i bardzo fachowo. Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi. Gorąco polecam zespół prawników e-prawnik.pl
 • Mira

  ocena usługi:

  Opinię prawną oraz usługę, we wszystkich jej aspektach, oceniam na 5. Bardzo dziękuję i szczerze polecam
 • Aga

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca odpowiedź przedstawiające wszystkie alternatywy rozwiązania. Plusem jest, że można wszystko na spokojnie pisać w domu. Polecam
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Zofia

  ocena usługi:

  Profesjonalna fachowa zrozumiała porada ,POLECAM
 • Anna

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca. Dziękuję.
 • Robert

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana solidnie
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Bardzo polecam
 • Krzysiek

  ocena usługi:

  wszystko ok.
 • Witold

  ocena usługi:

  Polecam. Szybko , fachowo , zrozumiale.
 • B.Nowacka

  ocena usługi:

  Dziękuję za dokładne przeanalizowanie mojej trudnej sprawy. Pewien niewielki niedosyt informacji wynika oczywiście z wieloaspektowości mojego problemu i wymagałby być może dopracowania odpowiedzi w szczegółach. Jednakże jestem zadowolona z odpowiedzi i jeszcze raz bardzo dziękuję. B.Nowacka
 • Katarzyna

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane