Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Luty 2006

Ulga na zakup lekarstw

28.2.2006

Mam przyznaną II grupę renty (całkowita niezdolność do pracy), nie mam orzeczenia o niepełnosprawności. Czy mogę skorzystać z ulgi na zakup lekarstw?

Korekta VAT w przypadku sprzedaży wraku pojazdu

28.2.2006

Samochód amortyzowany jako środek trwały uległ wypadkowi i szkoda ta została zakwalifikowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jako szkoda całkowita. Wrak samochodu został sprzedany trzeciej firmie (w ramach oferty TU na likwidację szkody) na fakturę VAT. Przy zakupie samochodu został odliczony (...)

Upoważnienie do reprezentowania wspólnika

28.2.2006

Treść jakiego przepisu prawnego mogę przedłożyć urzędnikom w przypadku ew. odmowy zaakceptowania mojego upoważnienia otrzymanego od wspólnika z Niemiec, umożliwiającego mi reprezentowanie go przed urzędami w Polsce w sprawie zakładania naszej działalności w formie sp. cywilnej? Spodziewam (...)

Regulamin pracy i regulamin wynagradzania

28.2.2006

Czy regulamin wynagradzania, w którym jest również zwolnienie z wypłacania świadczenia urlopowego, musi być podpisany przez tego jedynego pracownika jako przedstawiciela załogi? Czy regulamin pracy można wprowadzić dla jednego pracownika?

Kupno części działki

28.2.2006

Do mojej działki przylega druga - większa. Właściciel tej działki zgodził się sprzedać mi 1300 m2 przylegające do mojej. Konieczny jest zatem podział działki. Nowo wydzielona działka nie będzie miała dostępu do drogi, innego jak przez moją działkę. Czy nie będzie kłopotów z wydzieleniem (...)

Wypełnienie PIT-11/8B - przychód z praw autorskich

28.2.2006

Jeżeli czas wykonania dzieła się przedłużył, należy wskazać rzeczywisty czas wykonania umowy (pamiętać należy, by czas ten współgrał z terminem poboru zaliczki, na podatek). Chcę wysłać PIT-11/8B osobie fizycznej, z którą miałem podpisaną umowę o dzieło z przeniesieniem autorskich (...)

Odstąpienie od umowy a odstępne

27.2.2006

Strony zastrzegły w umowie odstępne. Jedna ze stron złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy (z powodów własnych) i zaproponowała zapłatę połowy odstępnego. Czy na podstawie takiego oświadczenia można dochodzić na drodze sądowej zapłaty całego odstępnego?

Przedawnienie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni

27.2.2006

Art. 29 Ustawy - Prawo spółdzielcze z 1982 r. określa, że roszczenie o wypłatę wkładu przedawnia się z upływem 3 lat, natomiast zgodnie z art. 211 tej ustawy przepis ten nie dotyczy wkładów w spółdzielniach mieszkaniowych. Od wejścia w życie w 2001 r. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (...)

Wycena majątku spółki cywilnej przy rozwiązaniu

27.2.2006

Zgodnie z art. 871 podziałowi ulega majątek spółki, którego wartość ustalona zostaje po odliczeniu wkładów wspólników. W konkretnym przypadku jeden ze wspólników 2 os. spółki chciałby wypowiedzieć umowę spółki przed upływem 1 roku od rozpoczęcia działalności. Drugi wspólnik pragnie (...)

Uzasadnienie wyroku zaocznego

27.2.2006

Na początku grudnia 2005 r. otrzymałem wyrok zaoczny o rzekome uchylanie się od płacenia alimentów. Nie zgadzam się z oskarżeniem, na co przekazałem Sądowi dowody. W ustawowym terminie złożyłem wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku oraz przesłanie pełnych akt sprawy w formie (...)

Doręczenie odpisu sentencji wyroku

27.2.2006

W roku ubiegłym (styczeń) urodził mi się syn z aktualnego związku małżeńskiego. Z pierwszego małżeństwa mam dwoje dzieci, na które zostały zasądzone bardzo wysokie alimenty. W marcu 2005r. złożyłem pozew o obniżenie alimentów. Na rozstrzygnięcie sprawy czekałem 11 miesięcy. Pozew (...)

Zażalenie na oddalenie skargi o przewlekłość

27.2.2006

Czy istnieje jakiś tryb odwoławczy na oddalenie skargi na bezczynność sądu? Wnioskowałem w rozprawie rozwodowej o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w postępowaniu zabezpieczającym. Art. 737 kpc mówi o najwyżej siedmiodniowym terminie rozpoznania. Sąd tego terminu nie dotrzymał. Postanowienie (...)

Termin sporządzenia uzasadnienia do postanowienia

27.2.2006

Czy doszło do naruszenia terminu do sporządzenia uzasadnienia do postanowienia i doręczenia go stronie? Postanowienie zostało ogłoszone na rozprawie, strona w ciągu siedmiu dni zażądała sporządzenia uzasadnienia. Sąd nie uzasadnia tego w ustawowym terminie ponieważ dwa dni przed rozprawą (...)

Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

27.2.2006

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może podjąć uchwałę, w której domaga się od zarządu przedstawienia umów o pracę oraz zakresu obowiązków wszystkich pracowników spółdzielni? Jeżeli tak, to na podstawie jakich przepisów?

Spis stanu mieszkania po opuszczeniu lokalu

27.2.2006

Jestem właścicielem mieszkania. Najemca opuścił mieszkanie bez zachowania jakichkolwiek okresów wypowiedzenia. Wywiózł swoje rzeczy i zostawił klucz od mieszkania u innego lokatora. W jaki sposób poprawnie spisać stan mieszkania (wodomierze, wyposażenie łazienki itd.), żeby móc ewentualnie (...)

Likwidacja oddziału firmy zagranicznej

27.2.2006

Spółka komandytowa z siedzibą we Włoszech otworzyła oddział w Polsce. Teraz chce ten odział zamknąć. Z informacji z KRS wynika ze należy przeprowadzić likwidację tak jak spółki z o.o. i złożyć wniosek wraz z protokółem likwidacyjnym. Czy uchwała o likwidacji oddziału musi być podjęta (...)

Powołanie zarządu po śmierci właściciela spółki

27.2.2006

Czy spadkobiercy zmarłego jedynego udziałowca spółki z o.o. i zarazem członka jednoosobowego zarządu, muszą czekać na nabycie spadku, czy mogą wcześniej powołać wspólnego przedstawiciela, który wybierze zarząd? Czy jeden ze spadkobierców może być przedstawicielem i czy spadkobiercy (...)

Usunięcie danych osobowych z rejestrów policyjnych

26.2.2006

Byłem oskarżonym w sprawie karnej, lecz zostałem uniewinniony. Ponad 6 miesięcy temu wysłałem wniosek o usunięcie kartoteki policyjnej, w której są moje dane. Otrzymałem odpowiedź, iż kartoteka zostanie usunięta, jednakże jak do tej pory nie zostałem poinformowany o fakcie usunięcia kartoteki. (...)

Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

26.2.2006

Właściciel firmy ma zamiar w najbliższym czasie poszerzyć działalność gosp. (świadczy usługi budowlane) na kraje Wspólnoty Europejskiej. W styczniu i lutym jeździł do Danii w celu rozpoznania rynku. Po powrocie do kraju przedłożył rachunki za nocleg, paragony za zakup paliwa (jechał firmowym (...)

Ulga remontowa a montaż stolarki

25.2.2006

Czy można odliczyć sobie od podatku wymianę okien w mieszkaniu, jeżeli firma, która to wykonała na fakturze napisała jako usługę "Montaż stolarki PCV w budynku mieszkalnym" PKWiU 4542?

"Mobbing" wobec pracodawcy

25.2.2006

Czy w oparciu o art. 94 ze znaczkiem 3, paragraf 2 kodeksu pracy można przypisać stosowanie mobbingu przez pracownika w stosunku do pracodawcy? Jaką kwalifikację prawną należy wtedy zastosować?

Bezpieczeństwo środków w domu maklerskim

24.2.2006

Powierzyłem domowi maklerskiemu pieniądze w zarządzanie portfelowe. Czy pieniądze są tam bezpieczne? Nie chodzi mi oczywiście o wahania rynkowe, lecz o wiarygodność i zaufanie. Co będzie, jeśli dom maklerski będzie miał kłopoty zamierzone bądź nie zamierzone (przez swoich właścicieli (...)

Zbycie praw autorskich w ramach działalności

24.2.2006

Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą m.in. w zakresie tworzenia oprogramowania. Inny przedsiębiorca zlecił mu, jako przedsiębiorcy, napisanie programu komputerowego. Przedsiębiorca program napisał i sprzedał go zleceniodawcy przekazując prawo własności, prawo autorskie i nieograniczone (...)

Własność przyłączy

24.2.2006

Dokonałem inwestycji - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki. Wykonawcą było miejskie przedsiębiorstwo Wodociągi, ono też jest właścicielem sieci kanalizacyjnej. Kto jest właścicielem przyłącza, które biegnie w pasie drogowym (pod jezdnią): od sieci kanalizacyjnej do mojej działki? (...)

Drugi wniosek o stwierdzenie nieważności

24.2.2006

Złożyłem wniosek o unieważnienie decyzji ostatecznej zezwalającej na budowę. Organ administracyjny odmówił wszczęcia postępowania. Od tej decyzji nie odwoływałem się, ponieważ nie miałem potwierdzenia dowodu fałszerstwa dokumentacji, a organ administracyjny nie chciał mojego dowodu (...)

Notariusz a zgromadzenie sp. komandytowo-akcyjnej

24.2.2006

Czy powołując się na art 130 par. 8 KSH można zawrzeć w statucie spółki komandytowo-akcyjnej sformułowanie, które znosi obowiązek protokołowania przebiegu walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub też ustanawia obowiązek protokołowania bez konieczności udziału notariusza? Czy wspomniane (...)

ZgodnY wniosek o zniesienie współwłasności

24.2.2006

Mam 10/48 części nieruchomości we współwłasności. Chciałbym od drugiego współwłaściciela, który posiada 38/48, odkupić 17/48. Co muszę zrobić ,żeby finałem tej transakcji była osobna działka , która nie będzie już we współwłasności? Jakie czynności muszę wykonać, co najpierw, (...)

Ponoszenie przez strony kosztów aktu notarialnego

24.2.2006

Czy koszty notarialne związane ze sprzedażą mieszkania powinna ponieść osoba kupująca czy sprzedająca? Czy istnieją jakieś zasady postępowania? W sumie koszty sprzedaży (podatek od sprzedaży) ponosi sprzedający, tak więc notariusza mogłaby osoba kupującą.

Ryczałt - moment powstania przychodu

24.2.2006

Co zrobić w takim przypadku ryczałtowiec wystawia rachunek za czynsz z opóźnionym terminem zapłaty, powiedzmy 90 dni. Czy można ten rachunek uznać jako koszt w firmie, która otrzymała ten rachunek? Kiedy zapłacić podatek ryczałtowy, czy w momencie wystawienia rachunku, zapadalności terminu (...)

Uniknięcie podatku od dywidendy

23.2.2006

Czy jest jakaś możliwość uniknięcia podatku od dywidendy przekazanej osobie fizycznej lub prawnej, tzn. żeby ta dywidenda nie była objęta zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów.

Zwolnienie lekarskie przed Sądem

23.2.2006

Byłem ciężko chory i leżałem w szpitalu, po czym dostałem 30 dni zwolnienia lekarskiego. W tym czasie syn mój dostał wezwanie na sprawę sądową i od jego się dowiedziałem, że to w mojej sprawie. Ja nie odebrałem zawiadomienia bo byłem w tym czasie hospitalizowany. Rozprawa odbyła się (...)

Oświadczenia składane do sądu

23.2.2006

7 marca jest rozprawa w sprawie karnej, na którą jestem wzywany jako świadek w sprawie o oszustwo. Prócz tego to ja złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Podejrzewam, że linia obrony oskarżonego będzie rzekomo to, jakoby nie dysponował on telefonem komórkowym widniejącym na (...)

Decydujący głos prezesa zarządu

23.2.2006

W umowie spółki powołanych jest dwóch członków zarządu bez wyróżniania prezesa , czy w regulaminie nie ujmując funkcji prezesa można ująć ,że jeden z członków zarządu ma decydujący głos w przypadku równości głosu. Chodzi tutaj o restrukturyzacje firmy gdzie jeden z członków zarządu (...)

Śmierć jednosobowego wspólnika i członka zarządu

23.2.2006

Jednoosobowy właściciel spółki z o.o. umarł. Co zrobić by spadkobiercy mogli przejąc zarząd w spółce nie czekając na orzeczenie sądu w sprawie spadku, które trwa normalnie 3-4 miesiące, albo w dobrym przypadku 1-2 miesiące? Firma obecnie nie ma zarządu (zarząd był jednoosobowy) ani (...)

Zajęcie dotacji przez komornika

23.2.2006

Komornik przysłał do naszej firmy ( zakład budżetowy) zajęcie wierzytelności przypadającej na danego dłużnika, nasza firma stała się dłużnikiem zajętej wierzytelności. Świadczenie, które zajął komornik jest dotacją od Skarbu Państwa, więc według art.896 § 2 pkt 1 i 2 kpc nie podlega (...)

Renta po zmarłym a masa spadkowa

22.2.2006

Mąż zmarł 20 listopada, 23 listopada listonosz przyniósł rentę, którą odebrał syn, a później od niego wzięłam ja. W momencie tym uważałam, że są to pieniądze należne mężowi. Nie byłam w stanie właściwie ocenić sytuacji.(Koszty poniesione na opiekę i tak przewyższały wysokość (...)

Wypowiedzenie podczas urlopu wychowawczego

22.2.2006

Nauczycielka stopnia nauczyciela kontraktowego przebywa na urlopie wychowawczym do końca zajęć dydaktycznych bieżącego roku szkolnego. Czy można wypowiedzieć jej w tym czasie umowę o pracę?

Umorzenie zaległości zabezpieczonej hipoteką

22.2.2006

W 2002 roku urząd skarbowy wystawił tytuły wykonawcze na byłych wspólników spółki cywilnej za zaległe zobowiązania spółki w podatku od towarów i usług. Następnie w 2005 roku urząd skarbowy dokonał wpisu hipoteki przymusowej zarówno na nieruchomości jednego i drugiego wspólnika byłej (...)

Egzekucja roszczenia a skarga kasacyjna

22.2.2006

Bank wniósł przeciwko mojej osobie jako dłużnika rzeczowego powództwo o 100.000 zł wraz z odsetkami za okres 5 lat , sąd pierwszej instancji w wyroku uznał roszczenie banku częściowo zasadne w ten sposób iż zasądził tylko kwotę 100.000 zł, natomiast odsetki sąd uznał przedawnione. W (...)

Przedawnienie odsetek od podatku

22.2.2006

W marcu 1999 roku powstał obowiązek zapłaty w zapłacie podatku od towarów i usług w wysokości 3.300,-zł . Urząd Skarbowy wystawił Tytuł Wykonawczy w dniu 25.09.2002 roku . Następnie na podstawie tego tytułu wykonawczego urząd Skarbowy dokonał w sierpniu 2003 roku wpis hipoteko przymusowej (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika