Archiwum artykułów Styczeń 2006

Jak podróżny dokonuje zgłoszenia celnego?

31.1.2006

Polska przystępując do Unii Europejskiej została objęta unią celną. W przypadku towarów wywożonych lub przywożonych do naszego kraju przez podróżnego oznacza to, że odprawie celnej będą podlegały tylko towary, które zostały sprowadzone spoza Unii Europejskiej lub są (...)

Zaliczki na podatek pracowników oddelegowanych do pracy we Francji

29.1.2006

Zgodnie z obowiązującą polsko-francuską umową w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, generalnie pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu (...)

Jak skorzystać z nowej ulgi sportowej?

24.1.2006

od 1 stycznia 2006 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została wprowadzona nowa ulga: osoby fizyczne i osoby prawne mogą odliczyć od dochodu wydatki poniesione na kluby sportowe - jednak nie więcej niż 10 % dochodu. (...)

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

5.1.2006

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2004 r. poświęca dużo uwagi pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy. Porada przedstawia zagadnienia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ochrona młodzieży w miejscu pracy (według dyrektywy UE)

5.1.2006

Porada przedstawia zagadnienie pracy młodzieży w Unii Europejskiej, kwestię zakazu pracy dzieci oraz warunki pracy młodocianych na podstawie dyrektywy o ochronie młodzieży w miejscu pracy. Państwa Członkowskie powinny również zadbać o to, by praca młodocianych była ściśle uregulowana i (...)

Zawieszenie postępowania podatkowego

5.1.2006

Zawieszenie postępowania sprowadza się do zawieszenia biegu terminów określonych w dziale IV ordynacji podatkowej (związanych z postępowaniem podatkowym) przy jednoczesnym przerwaniu czynności związanych ze sprawą. Instytucja ta stosowana jest w ściśle określonych przypadkach, w sytuacji (...)

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe

5.1.2006

Jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że podatnik nie wykona zobowiązania podatkowego, może być ono zabezpieczone przed terminem płatności podatku. Organ może nawet doprowadzić do zabezpieczenia zobowiązania podatkowego jeszcze zanim ono w ogóle powstanie, musi jednak wówczas (...)

Przekształcenie podmiotu gospodarczego – skutki prawno-podatkowe

5.1.2006

Ustanie bytu podmiotów prawnych może pociągnąć za sobą przejście praw i obowiązków podatkowych na następców prawnych. Sukcesja prawna na gruncie prawa podatkowego dotyczy głównie łączenia, przejęcia, przekształcenia i podziału osób prawnych i spółek osobowych. Warto podkreślić, (...)

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

5.1.2006

Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową jest procesem skomplikowanym, który wymaga spełnienia szeregu warunków formalnych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać przekształcona w każdą spółkę osobową. Niżej przedstawiono (...)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

Zespół arbitrów powoływany jest do rozpoznania odwołania od rozstrzygnięcia protestu na czynności zmawiającego, w toku postępowania o zamówienie publiczne. Zespół arbitrów składa się z trzech osób, których wiedza i doświadczenie są gwarantem poprawnego merytorycznie rozpoznania wniesionego (...)

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

5.1.2006

Przetarg ograniczony jest jednym z sześciu trybów określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, w którym możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego. Podobnie jak przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony jest organizowany w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednak w odróżnieniu, (...)

Przetarg nieograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

5.1.2006

Przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania zamówień publicznych. Zastosowanie tego trybu nie wymaga żadnego uzasadnienia, ani wystąpienia jakichś dodatkowych okoliczności uzasadniających jego zastosowanie. W przetargu nieograniczonym oferty może złożyć każdy dostawca (...)

Przetarg dwustopniowy - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

5.1.2006

Przetarg dwustopniowy jest szczególnym rodzajem trybu postępowania, w którym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy składają oferty wstępne, a zamawiający może żądać od dostawców i wykonawców określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Etap ten kończy się wraz zaproszeniem zakwalifikowanych (...)

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5.1.2006

Prawo do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym przysługuje osobom, które z innych tytułów nie są objęte tym ubezpieczeniem obowiązkowo. Nie oznacza to jednak, że dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe przysługuje wszystkim. Prawo do objęcia ubezpieczeniem dobrowolnym (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika