Archiwum pytań i odpowiedzi prawnych Grudzień 2006

Zmiana postępowania ze zwykłego na uproszczony

29.12.2006

Ponieważ chcę mieć pełny obraz mojej sytuacji mam jeszcze kilka pytań w tej sprawie. W mojej sprawie prowadzone było dochodzenie o ile można to tak nazwać. Do prokuratury zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa o wartości 200tys zł. Zawiadomienie zawierało trzy zarzuty: (...)

Zakaz prowadzenia pojazdów a kurs prawa jazdy

29.12.2006

W sierpniu tego roku, jadąc na rowerze pod wpływem alkoholu, zostałem zatrzymany przez Policję. Otrzymałem wyrok sądowy, tzn. karę grzywny na dom dziecka i zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku. Nie byłem posiadaczem prawa jazdy. W chwili obecnej zapisałem się na kurs finansowany z środków (...)

Treść pism i zamówień handlowych spółki z o.o.

29.12.2006

Jesteśmy spółką z o.o. zarejestrowaną w Polsce. Ustawa z 18 października 2006 r. określiła, jakie informacje mają znajdować się na zamówieniach handlowych. Czy dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy tylko oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej (...)

Dobrowolne poddanie się karze a KRK

28.12.2006

Jestem oskarżonym w sprawie 270 kk. W przypadku, gdy poddam się dobrowolnie karze, a prokurator i pokrzywdzony wyrażą na to zgodę, to czy w takiej sytuacji będę figurował w rejestrze skazanych? Jeśli tak, to przez jaki okres?

Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

28.12.2006

Zatrudniam pracowników młodocianych na umowę o pracę na 3 lata zawarta z Cechem Rzemiosł Różnych (nauka zawodu), którzy 2 razy w tygodniu mają u mnie w zakładzie praktykę. W szkole przed świętami uczniowie młodociani mają ferie świąteczne , które kończą się 01.01.2007 r. Czy w czasie (...)

Absolutorium a roszczenia po likwidacji spółki

28.12.2006

Na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. podjęto m.in. uchwałę o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków likwidatorowi. Złożono odpowiednie wnioski do KRS i spółkę wykreślono z rejestru. Po 8 m-cach okazało się przypadkiem, że likwidator działał ze szkodą na majątek spółki (...)

Telefony pre-paid w firmie

28.12.2006

Osoba O prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W ramach kosztów osoba fizyczna planuje zakup dwóch nowych aparatów telefonicznych, jednak nie posiada abonamentu wykupionego u dostawcy usług telefonii komórkowej. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może posiadać (...)

Urlop bezpłatny a ZFŚS

28.12.2006

Kilku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przebywa na urlopach bezpłatnych. Czy pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych przyjmuje się do przeciętnego wskaźnika zatrudnienia w celu dokonania rocznego rozliczenia odpisu na ZFŚS?

Ulga mieszkaniowa a zakup mieszkania za granicą

28.12.2006

Mam w Polsce dwa mieszkania. Jedno z nich, którego właścicielem jestem od mniej niż dwóch lat, chciałbym niedługo sprzedać i uzyskane pieniądze wydać na cele mieszkaniowe w UK. Wiem, że gdybym za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupił mieszkanie np. w Warszawie, to mógłbym nie płacić (...)

Dochody z działalności gospodarczej w Holandii

27.12.2006

Od kilku lat prowadzę w Polsce działalność gospodarczą. Pracuję sam wykonując usługi remontowo-budowlane. Jestem ryczałtowcem, nie jestem płatnikiem VAT (osiągam niskie dochody). Żeby pracować legalnie za granicą, w połowie 2004 roku założyłem jednoosobową działalność gospodarczą (...)

Korekta dokumentów po zmianach w składzie spółki

27.12.2006

Jeden ze wspólników spółki jawnej zbył swój udział, a w jego miejsce wszedł nabywca. Spółka funkcjonuje nadal. Mimo podpisania umowy z nowym wspólnikiem, ale przed decyzją KRS zatwierdzającą zmianę nazwy, spółka wystawiała i przyjmowała faktury pod starą nazwą. Czy należy wystawić (...)

Nieopłacenie zarzutów w sprawie gospodarczej

27.12.2006

Otrzymałam nakaz zapłaty z Sądu Gospodarczego. Do tego nakazu wniosłam sprzeciw w ustalonym terminie. Jednak nie uiściłam opłaty sądowej. Sąd odrzucił moje zarzuty podając w uzasadnieniu brak opłaty sądowej. Czy jest możliwość złożenia zażalenia do Sądu na odrzucenie moich zarzutów? (...)

Solidarna odpowiedzialność poręczyciela

27.12.2006

Mam zająć się odzyskaniem pieniędzy z tytułu udzielonej pożyczki, na podstawie pisemnej umowy pożyczki. Oprócz pożyczkobiorcy (pewnej pani), pod umową pożyczki w miejscu opisanym jako "poręczyciel" podpisał się imieniem i nazwiskiem syn tej pani. Co prawda w jego wypadku nie ma wpisanego (...)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

27.12.2006

Spółka dominująca posiada udziały w innych dwóch spółkach (w każdym przypadku 100% udziałów). Spółka jest też w trakcie rejestracji nowej spółki, w której również będzie posiadać 100% udziałów. Spółka dominująca chciałaby, aby dział księgowości spółki dominującej prowadził (...)

Koszty badania technicznego pojazdu

27.12.2006

Zakupiliśmy samochód. Proszę o informację, czy opłata w kwocie 50,- zł za wydanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu przez Stację Kontroli Pojazdów (dla celów ustawy o VAT) powinna być wliczona do wartości środka trwałego? Czy może ten wydatek należy bezpośrednio (...)

Najem komunalnego lokalu użytkowego

21.12.2006

Jestem najemcą lokalu użytkowego stanowiącego własność komunalną na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony. Po upływie okresu, na jaki była ona zawarta zwróciłem się do magistratu o przedłużenie jej na kolejny okres. Czy okresy zawieranych kolejnych umów najmu sumują się i (...)

Prawomocność wyroku i zabezpieczenia

21.12.2006

Pozwana (małżonka) złożyła apelację od wyroku rozwodowego w części winy rozkładu małżeństwa i w części kontaktów z dzieckiem. Ja również złożyłem apelację wnioskując o powierzenie mnie opieki nad dzieckiem i ograniczeniu praw rodzicielskich pozwanej (ze względu na okoliczności, (...)

Równoczesna apelacja powoda i pełnomocnika

21.12.2006

Powód przegrał proces cywilny w pierwszej instancji. Był reprezentowany przez pełnomocnika z urzędu. Pełnomocnik wniósł apelację, w których pominął istotne zarzuty. W tym samym czasie apelacje złożył też sam powód. Czy Sąd rozpatrzy apelacje biorąc pod uwagę argumenty pełnomocnika (...)

Przekształcenie spółki a niepodzielony zysk

21.12.2006

Spółka akcyjna (3 akcjonariuszy - osoby fizyczne) zamierza przekształcić się w spółkę jawną. Posiada środki trwałe wartości księgowej 800 tys., brak należności i zobowiązań, oraz fundusz akcyjny 500 tys. i kapitał rezerwowy utworzony z zysku w poprzednich latach w wysokości 300 tys. (...)

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

20.12.2006

Komornik zajął wierzytelności z rachunku bankowego prowadzącego konto dłużnika. Po kilku dniach dłużnik wystąpił do wierzyciela z prośbą o polubowne rozwiązanie sprawy przedstawiając korzystniejszy harmonogram spłaty, aniżeli następowałoby to poprzez egzekucję komorniczą (większe (...)

Przedawnienie uprawnień z tytułu reklamacji

20.12.2006

W 2004 r. zakupiłem kilkanaście par drzwi wraz z montażem. Wykonawca wykonał drzwi, ale okazywały się być one wadliwe. Więc wymiana tych drzwi trwała przez około prawie rok. Jedne drzwi były naprawiane, ale inne sie wypaczały i tak w kółko. Pod koniec 2005 r. Wykonawca przerwał naprawianie (...)

Zaskarżenie nakazu wydanego przez referendarza

20.12.2006

W postępowaniu gospodarczym sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Orzeczenie zostało wydane przez referendarza sądowego. Czy w takim wypadku pozwany powinien złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, który nie podlega opłacie, czy może jednak należy złożyć skargę na orzeczenie (...)

Odpowiedzialność solidarna za czynsz

20.12.2006

Dnia 22.02.2002 r. Sąd Rejonowy wydał wyrok, na który nadał klauzulę wykonalności przeciwko 3 dłużnikom solidarnym (pozwanym) i zasądził na rzecz powoda kwotę 5 tys. zł. Powód pozwał 3 dłużników (pozwanych) tj. matkę z synem oraz jego ojczyma z powodu nie płacenia czynszu w wynajmowanej (...)

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

20.12.2006

Przed Sądem Rejonowym zakończyło się postępowanie o zniesienie współwłasności. Poza wnioskodawcą w postępowaniu brało udział jeszcze dwóch uczestników. We wszystkich sprawach poza jedną kwestią wszyscy uczestnicy byli zgodni. Sądowi na zakończenie postępowania poza wyliczeniem wielkości (...)

Zbieg egzekucji sądowych

20.12.2006

Złożyłem wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę dłużnika do komornika I. Komornik I poinformował mnie, iż zakład pracy odmówił realizacji zajęcia, gdyż jest już prowadzona egzekucja z wynagrodzenia dłużnika przez komornika II. Czy zostanę przyłączony z urzędu lub (...)

Złośliwy wniosek o egzekucję alimentów

19.12.2006

Podczas sprawy rozwodowej zostały orzeczone alimenty na dzieci. Alimenty płaciłem sam co miesiąc za pośrednictwem poczty. Po ok. 1 roku płacenia alimentów termin płatności upływał w sobotę a alimenty na dzieci zapłaciłem dopiero w poniedziałek. Była żona od razu oddała sprawę do komornika, (...)

Rozdzielność majątkowa a oświadczenie majątkowe

19.12.2006

Zamierzamy wraz z żoną zawrzeć umowę notarialną o rozdzielności majątkowej. W wyniku takiej umowy, na mocy przepisów o rozdzielności majątkowej cały majątek wspólny ruchomy i nieruchomy oraz kosztowności, oszczędności i papiery wartościowe, zostaną podzielone między nas w równych (...)

Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

19.12.2006

W naszym ośrodku jest zatrudniona osoba z wykształceniem średnim na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. Czy ta osoba może samodzielnie przeprowadzać wywiady w terenie, czy też może to robić tylko osoba zatrudniona na stanowisku - pracownik socjalny (która posiada wykształcenie wyższe)?

Odszkodowanie za wypowiedzenie najmu

19.12.2006

W grudniu tego roku obiekt, który wynajmujemy został sprzedany. Nowy właściciel może nam wypowiedzieć umowę zgodnie z art. 678 kc w terminie ustawowym - w tym przypadku 1 miesięcznym. Zgodnie z umową na czas nieokreślony zawartą z poprzednim właścicielem mogliśmy ją wypowiedzieć z terminem (...)

Rozwiązanie umowy najmu na czas oznaczony

19.12.2006

Od lat wynajmujemy (reprezentuję spółkę z o.o.) budynek mieszkalny na biuro od właściciela budynku. Umowa była zawsze podpisywana na okresy roczne. Teraz też chcemy taką umowę zawrzeć (na rok 2007), ale z możliwością wypowiedzenia trzymiesięcznego. Co trzeba konkretnie w umowie napisać, (...)

Wykreślenie wspólnika spółki jawnej z KRS

19.12.2006

Spółka jawna posiada 5 wspólników po 20 % udziałów każdy. Jest umowa spółki podpisana przez wspólników. Spółka chce wykupić jednego wspólnika lub ten wspólnik chce zbyć te udziały i odejść od spółki. Jakie dokumenty muszę przygotować do KRS, żeby było ok? Pozostali wspólnicy (...)

Dodatkowe badanie techniczne samochodu

19.12.2006

Nasza firma kupiła samochód ciężarowy od innej firmy. Samochód ten miał zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów, że spełnia wymogi stawiane samochodom ciężarowym. Zaświadczenie to poprzedni nabywca złożył w urzędzie skarbowym. W samochodzie nie zaszły żadne zmiany konstrukcyjne. (...)

Remanent likwidacyjny

19.12.2006

Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wykonywał działalność obejmującą m.in. prowadzenie wypożyczalni kaset video, prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ze względu na to, że ten rodzaj działalności (wypożyczalnia) w pewnym momencie przestał (...)

Separacja a rozliczenie z dzieckiem

19.12.2006

Sąd orzekł separację wyrokiem z dnia 13.12.2006. Wyrok uprawomocni się po 21 dniach (w 2007 roku). Od marca 2006 istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Czy wobec powyższego za 2006 można rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci?

Dziedziczenie osobistego majątku małżonka

19.12.2006

W dniu 9.07.1969 r. J.. i W. nabyli aktem notarialnym gospodarstwo rolne zabudowane o pow. 11,11ha od Skarbu Państwa na zasadach wspólności ustawowej. W dniu 6 maja 1970r. zmarła Wanda. pozostawiając troje dzieci B., R. i A. Po śmierci żony w niedługim czasie J. żeni się z H. Żadnych zapisów (...)

Uzyskanie wypisu z ewidencji gruntów

18.12.2006

W poprzednim opisie podałam, że właścicielami działki, którą chce zasiedzieć zainteresowana byli rodzice teściowej zainteresowanej i tak też opiewał zapis w wypisie rejestrów gruntów, który zainteresowana miała w domu. Niestety, gdy chciała wyciąg z gminy okazało się, że jest tam (...)

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

18.12.2006

Pan X zmarł w 2004. W trakcie małżeństwa z panią Y nabył własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego. Małżeństwo X i Y nie miało dzieci. Pani Y chce przeprowadzić postępowanie po zmarłym panu X, bo chce sprzedać to mieszkanie. Wie, że pan X miał brata, ale nie utrzymywali oni ścisłego (...)

Darowizna a zachowek

18.12.2006

Małżeństwo miało dwoje dzieci (X i Y). W styczniu 2006 zmarła matka (mąż matki zmarł wcześniej). Po śmierci męża matka przekształciła prawo do lokalu z lokatorskiego spółdzielczego na własnościowe. Za życia ojca i matki przekazali oni darowizną nieruchomość gruntową na rzecz X. (...)

Oświadczenie majątkowe zarządu gminnej spółki

18.12.2006

W spółce z o.o., której jedynym właścicielem jest gmina miejska tj. w Towarzystwie Budownictwa Społecznego powołany jest przez Radę Nadzorczą dwuosobowy zarząd; prezes i członek zarządu. Cały skład trzyosobowej Rady Nadzorczej powołany jest przez Prezydenta miasta. Prezes składa roczne (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika