Archiwum artykułów Wrzesień 2006

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

28.9.2006

9 sierpnia 2005 do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z zapytaniem, czy jest zgodne z prawem wspólnotowym, by państwo członkowskie nakładało na samochody osobowe (...)

Kiedy i jak należy wnieść zabezpieczenie wykonania umowy?

18.9.2006

Wykonawcy mają obowiązek wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w każdym przypadku, gdy żąda tego zamawiający, przy czym w niektórych przypadkach zamawiający ma ustawowy obowiązek żądania zabezpieczenia. Ustawa uzależnia obowiązek żądania wniesienia zabezpieczenia wykonania (...)

Kiedy Twoja oferta może zostać odrzucona?

18.9.2006

Wielu wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego spotkało się z odrzuceniem swoich ofert. Wobec czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty można złożyć protest. Termin na wniesienie takiego protestu wynosi jedynie 7 dni. Warto (...)

Leasing w podatku VAT

16.9.2006

W niektórych przypadkach umowy leasingu podatnik ma prawo do częściowego odliczenia podatku VAT. Od 21 sierpnia 2005 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie ograniczenia w odliczeniu podatku VAT od rat leasingowych. Jednak przepisy pozwalają niektórym podatnikom na kontynuację odliczeń. (...)

Leasing podatkowy

15.9.2006

Zgodnie z przepisami podatkowymi, do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków, określonych w przepisach, stosuje się przepisy dla umów najmu i dzierżawy. Umowa leasingu musi być zawarta na czas oznaczony. Jeśli więc (...)

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

12.9.2006

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości, obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców w ustawowo określonych (...)

Kiedy umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna?

11.9.2006

Umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych co do zasady podlegają regulacjom kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Jednak ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza pewne odrębności w stosunku do regulacji kodeksowych, wynikające ze specyfiki zamówień publicznych. Takimi (...)

Kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest nieważne?

11.9.2006

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzone poprawnie i zgodnie z przepisami daje perspektywę osiągnięcia skutku zamierzonego przez zamawiającego, a więc zawarcia z wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zawarcie z wykonawcą ważnej umowy nie jest jednak możliwe, (...)

Jak określić wartość zamówienia publicznego?

8.9.2006

Określenie wartości zamówienia stanowi, obok opisu i określenia przedmiotu zamówienia, jedną z najważniejszych czynności przygotowawczych, poprzedzających wszczęcie zasadniczej procedury prowadzącej do udzielenia zamówienia publicznego. Ustalenie wartości zamówienia (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika