Archiwum artykułów Marzec 2006

Podstawowe prawa i obowiązki osób względem prawa celnego

29.3.2006

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej system prawa celnego w naszym kraju składa się będzie z bezpośrednio stosowanych przepisów prawa wspólnotowego oraz przepisów krajowych, tj. ustawy - Prawo celne, aktów wykonawczych do tej ustawy. Prawa i obowiązki osób względem prawa celnego obowiązują (...)

Jakość w prawie unijnym

20.3.2006

W sprawach jakości największe znaczenie wśród aktów pr. UE mają dyrektywy, które można podzielić na 2 grupy: dyrektywy starego podejścia oraz dyrektywy nowego podejścia - wydawane od 1985 r. W UE obszar obowiązkowy (regulowany) oparty jest o dyrektywy nowego podejścia, których celem jest (...)

Jakie są źródła prawa wspólnotowego?

17.3.2006

Polska, stając się państwem członkowskim Unii (i automatycznie Wspólnot), od chwili akcesji jest zobowiązana do przestrzegania prawa WE, które ma charakter ponadnarodowy. Prawu temu przysługuje przy tym pierwszeństwo przed prawem krajowym. Warto zatem poznać charakter unijnych aktów (...)

Kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego

13.3.2006

Europejski Trybunał Sprawiedliwości kontroluje legalność aktów uchwalonych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, aktów Rady, Komisji i EBC, innych niż zalecenia i opinie, oraz aktów Parlamentu Europejskiego zmierzających do wywarcia skutków prawnych wobec (...)

Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

8.3.2006

Zgodnie z artykułem 12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową. Przynależność państwowa jest to pojęcie szersze niż „obywatelstwo”, gdyż obejmuje również osoby prawne i wszelkie podmioty (...)

Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce

8.3.2006

Na mocy Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło obowiązywać w Polsce prawo wspólnotowe. Podstawową zasadą prawa wspólnotowego, ustaloną w orzecznictwie ETS, jest zasada nadrzędności, która przewiduje, że prawo pierwotne oraz (...)

Kiedy przepisy dyrektywy są bezpośrednio skuteczne?

8.3.2006

Zgodnie z treścią art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) "dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków". Dyrektywa (...)

Kiedy występuje import usług?

7.3.2006

Aby stwierdzić, że mamy do czynienia z importem usług dla celów VAT, podatnik musi za każdym razem dokonać 4 kroków weryfikacyjnych. Abyśmy mieli do czynienia z importem usług, miejsce świadczenia musi przypadać w Polsce. Miejsce świadczenia sprawdzamy na podstawie art. 27 i 28 ustawy o VAT (...)

Jak ustalić wartość celną?

3.3.2006

Polski Kodeks celny obowiązywał do momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zastępujące go przepisy UE dotyczące m.in. wartości celnej są o wiele bardziej rozbudowane niż dawne polskie, co ułatwia ich stosowanie. Według przepisów unijnych wartością celną przywożonych towarów jest (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika