Wzory dokumentów

Umowa kupna - sprzedaży samochodu - współwłasność

17.4.2023

W przypadku kupna/sprzedaży samochodu, będącego współwłasnością dwóch osób (np. małżonków), konieczne jest, by wszyscy współwłaściciele byli stroną umowy kupna/sprzedaży samochodu. Oznacza to, iż na umowie powinny znaleźć się dane osobowe oraz podpisy (...)

Umowa kupna sprzedaży samochodu

17.4.2023

Pobierz wzór umowy kupna sprzedaży samochodu - kompletny, przygotowany do wypełnienia dokument, dzięki któremu szybko i bezpiecznie przeprowadzisz wszystkie czynności prawne związane ze zbyciem pojazdu. Praktyczne wyjaśnienia ułatwiają prawidłowe i zgodne z prawem wypełnienie (...)

Oświadczenie o zwolnieniu z abonamentu RTV

17.4.2023

Osoby, którym ustawowo przysługuje prawo do zwolnienia z opłat abonamentowych, powinny przedłożyć w urzędzie pocztowym dokumenty poświadczające prawo do zwolnienia z opłat, wypełniony Formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników RTV dostępny w każdym urzędzie pocztowym, (...)

Wniosek o umorzenie zaległego abonamentu RTV

17.4.2023

Na podstawie przepisu art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, (...)

Zakład Produkcyjny - umowa spółki cywilnej z przypisami

8.1.2023

Spółka cywilna jest jedną z najczęściej występujących w obrocie gospodarczym form prowadzenia działalności. Podstawę tej instytucji stanowią przepisy kodeksu cywilnego, które jednak w przewarzającej mierze mają charakter norm względnie obowiązujących. Pozostawiają w ten sposób wspólnikom (...)

Wzór prokury samoistnej

8.1.2023

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona (...)

Wzór prokury oddziałowej

8.1.2023

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona (...)

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika

8.1.2023

Zgodnie z art. 62 § 2 ksh jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania (...)

Umowa spółki komandytowej

8.1.2023

Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa spółki komandytowej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, (...)

Umowa współpracy w zakresie dostawy płodów rolnych

8.1.2023

Jedną z najważniejszych spraw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa jest zapewnienie mu możliwie największej liczby stałych kontrahentów, co jest szczególnie istotne na rynku spożywczym. Sprzyja temu bardzo wiele różnego rodzaju czynników, w tym między innymi zawieranie umów o wzajemnej (...)

Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.

8.1.2023

Jedną z form związania spółki z członkiem zarządu, oprócz aktu wyboru na członka zarządu, jest umowa o pracę. W takim przypadku w umowie między członkiem zarządu a spółką, którą ma zarządzać, spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia (...)

Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wspólnika

8.1.2023

Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które (...)

Plan połączenia Spółek z o.o. i S.A.

8.1.2023

Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Połączenie może być dokonane: przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (...)

Umowa o pracę z prezesem zarządu spółki

8.1.2023

Jedną z form związania spółki z członkiem zarządu, oprócz aktu wyboru na członka zarządu, jest umowa o pracę. W takim przypadku w umowie między członkiem zarządu a spółką, którą ma zarządzać, spółkę powinna reprezentować rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia (...)

Uchwała wspólników spółki jawnej w sprawie powołania likwidatorów

8.1.2023

Rozwiązanie spółki powoduje m.in. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika. Likwidatorami są wszyscy wspólnicy. Wspólnicy mogą powołać na likwidatorów tylko niektórych spośród siebie, jak również osoby spoza swego grona. Uchwała wymaga jednomyślności, chyba że umowa spółki stanowi (...)

Odwołanie prokury

8.1.2023

Odwołanie prokury stanowi jedną z form jej wygaśnięcia. Prokura może być w każdym czasie odwołana. W spółce jawnej, odwołać prokurę może każdy wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki. W przypadku odwołania prokury, przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić ten fakt do rejestru (...)

Umowa o pracę na czas nieokreślony

8.1.2023

Kodeks pracy wskazuje, iż umowa o pracę powinna zawierać pewne elementy. Umowa o pracę na czas nieokeślony jest przez ustawodawcę traktowana jako najbardziej typowa. Niniejszy wzór zawiera minimum postanowień, które można rozbudować w zależności od potrzeb stron.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia

8.1.2023

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 5 lat w danej uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowaniu zdrowia w wymiarze jednorazowo nie przekraczającym 6 miesięcy. (...)

Aneks do umowy spółki cywilnej

8.1.2023

Wspólnicy spółki cywilnej w każdym momencie mogą dokonywać zmian w treści umowy spółki. Aneks może zostać sporządzony w zwykłej formie pisemnej, jednak musi zostać podpisany przez wszystkich wspólników spółki.

Umowa sprzedaży egzemplarzy oprogramowania i licencji na oprogramowanie

8.1.2023

Niniejsza umowa zawiera w sobie zarówno elementy umowy sprzedaży jak i elementy umowy licencji na używanie programu komputerowego. Na podstawie umowy Licencjodawca przenosi - w ograniczonym zakresie - prawa majątkowe autorskie (prawo korzystania z oprogramowania) na Licencjobiorcę. Z umowy wynika, (...)

Kwestionariusz osobowy

8.1.2023

Pracodawca może domagać się od pracownika ubiegającego się o zatrudnienie wypełnienia kwestionariusza osobowego, w którym zawarte są podstawowe informacje o pracowniku. Pracownik może domagać się jedynie informacji uzasadnionych zawieranym stosunkiem pracy. Wypełniony kwestionariusz osobowy (...)

Deklaracja wekslowa - wersja I

8.1.2023

Deklaracja wekslowa (inaczej porozumienie wekslowe, oświadczenie wekslowe) jest wiążącym wierzyciela Remitenta oświadczeniem Wystawcy weksla, określającym sposób wypełnienia weksla własnego in blanco. Deklaracja określa sposób wypełnienia weksla przez Remitenta, poprzez co eliminuje ewentualne (...)

Testament własnoręczny (1)

8.1.2023

Rozporządzić na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy a testatorem może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może go sporządzić ani odwołać przedstawiciel testatora.

NIP-5 Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej

8.1.2023

Zdarza się, że niektóre instytucje (np banki) wymagają przedstawienia aktualnego zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP. Dokument taki można uzyskać wypełniając formularz NIP-5 i opłacając go znakami opłaty skarbowej. Od dnia 7 stycznia 2006 r. obowiązuje niżej zamieszczony (...)

Pozew o alimenty na rzecz dziecka

8.1.2023

Pozew o alimenty na rzecz dziecka składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego rodzica – prawo wyboru służy powodowi (czyli osobie uprawnionej do alimentów, w przypadku (...)

Lista założycieli stowarzyszenia

8.1.2023

Do wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia w sądzie rejestrowym komitet założycielski powinien dołączyć listę założycieli. Powinna ona zawierać imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

8.1.2023

W razie braku porozumienia każdy z rodziców, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, może wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka - wzór takiego wniosku podajemy poniżej. Wniosek rozpatrywany jest przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania (...)

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

8.1.2023

Oboje małżonkowie, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, mają obowiązek utrzymywać rodzinę, którą założyli. Gdy jedno z nich z tego obowiązku się nie wywiązuje, można zwrócić się do sądu. Najczęściej przed sądem dochodzi się alimentów na (...)

Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej

8.1.2023

Minister Finansów ma prawo określać, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy stosowanych w sprawach celnych, mając na uwadze jednolite wykonywanie przepisów prawa celnego oraz ułatwienie w dokonywaniu formalności przed organami celnymi. Rozporządzenie może zawierać instrukcje wypełniania (...)

Wniosek o wezwanie do próby ugodowego załatwienia sprawy

22.12.2022

Przepisy o postępowaniu cywilnym przewidują możliwość zawezwania przeciwnikia do próby ugodowej. W tym celu należy do sądu skierować wniosek o przeprowadzenie posiedzenia pojednawczego. Wniosek taki powinien spełniać określone wymagania i być należycie opłacony.

Pozew o opublikowanie sprostowania

22.12.2022

Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej redaktor naczelny redakcji właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości nieprawdziwej lub nieścisłej. W razie odmowy (...)

Kodeks karny wykonawczy

22.12.2022

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 ze zm.) - reguluje kwestię wykonywania orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenie skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych (...)

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego dla młodych naukowców

22.12.2022

Wybitni młodzi naukowcy, którzy nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnieni w jednostkach naukowych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium naukowe w terminie do dnia 31 marca danego roku, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września (...)

Wniosek o ściganie

22.12.2022

Istnieją tzw. przestępstwa wnioskowe, do ścigania których konieczne jest złożenie przez pokrzywdzonego wniosku. To pokrzywdzony decyduje zatem, czy sprawca będzie pociągnięty do odpowiedzialności, czy też nie. Wniosek taki można złożyć ustnie do protokołu lub na piśmie. Może on stanowić (...)

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

22.12.2022

Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wpisu dokonuje Prezes UKE na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku wraz ze stosownym oświadczeniem. (...)

Umowa komisu obejmująca sprzedaż rzeczy ruchomej

22.12.2022

Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do sprzedaży ruchomości na własny rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz we własnym imieniu. Umowa komisu może również obejmować zobowiązanie (...)

Kodeks karny skarbowy

22.12.2022

Kodeks karny skarbowy reguluje problematykę przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, systemu kar i środków karnych w postępowaniu skarbowym, postępowania sądowego w sprawach przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz postępowania wykonawczego w sprawach przestępstw skarbowych (...)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

22.12.2022

Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Zawiadomienie może być dokonane ustnie lub pisemnie. W niniejszym przykładzie pokrzywdzony zawiadami o popełnieniu na jego szkodę przestępstwa przywłaszczenia (...)

Wniosek o rejestrację portalu internetowego

22.12.2022

Zgodnie z art. 22 ust. 1 prawa prasowego rejestracji podlegają dzienniki i czasopisma. Dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu, ukazujący się częściej niż raz w tygodniu. Czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika