e-prawnik.pl Porady prawne

Wzory dokumentów

 • Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić tylko dłużnik. Konsumenckie postępowanie upadłościowe nie jest możliwe do przeprowadzenia z wniosku wierzyciela. Wniosek składa się do sądu powszechnego. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie 3 sędziów (...)

 • Druk upoważnienia do wykonywania kontroli abonamentu RTV

  Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi wraz ze wzorem druku upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (...)

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Odstąpienie od umowy na odległość

  Dokument jest oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług (ważna jest więc data wskazana na umowie) bądź daty dostarczenia towaru zakupionego w Internecie, konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny. (...)

 • Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją

  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją jest działalnością reglamentowaną i wymaga uzyskania koncesji. Organem właściwym w sprawie udzielenia koncesji jest Minister właściwy do spraw wewnętrznych.

 • Wzór pozwu o alimenty dla studenta

  Osoba pełnoletnia także może dochodzić alimentów od rodziców, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, gdyż np. studiuje i nie może podjąć pracy. Alimentów można się domagać zarówno od jednego z rodziców jak i obojga. W pozwie należy udowodnić wydatki, jakie są ponoszone (...)

 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  Umowa o pracę na czas nieokreślony może być rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Jednakże wypowiedzenie musi zawierać uzasadnienie merytoryczne. Brak uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę lub podanie nieprawdziwej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, powoduje bezskuteczność (...)

 • Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa do renty z powodu niezdolności do pracy

  Decyzje organów rentowych w sprawach z zakresu przyznawania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy są poddane kontroli sądowej. Kontrolę tą sprawują sądy okręgowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania skarżącego, na skutek odwołania wniesionego w terminie miesiąca od dnia (...)

 • Wniosek o przyspieszenie rejestracji spółki

  Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego sąd powinien rozpoznać niezwłocznie, jednak nie później nie w terminie 14 dni od jego złożenia. Zdarza się jednak tak, że sąd nie podejmuje żadnych działań przez dłuższy okres czasu, a to np. z powodu choroby sędziego, któremu sprawa została (...)

 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

  Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność (...)

 • Pozew rozwodowy - bez orzekania o winie

  Co do zasady orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku skutki będą takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Zgodne żądanie małżonków (...)

 • Wniosek o umorzenie zaległego abonamentu RTV

  Na podstawie przepisu art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, (...)

 • Wniosek do banku o rozłożenie zadłużenia na raty

  Niniejszy wniosek nie jest wprawdzie pismem typowo prawniczym, jednakże wskazuje jak powienno wyglądać takie pismo. Ostatecznie to od wierzyciela zależy czy wniosek zostanie uwzględniony. Warto jednak dodać, iż jeśli pojawiają się problemy ze spłatą kredytu należy bezzwłocznie udać się (...)

 • Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie z członkiem zarządu

  W umowach między spółką a członkami zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Uchwałę powołującą pełnomocnika spółki może podjąć zgromadzenie wspólników zwołane w trybie zwykłym, lub na mocy art. 240 ksh bez formalnego (...)

 • Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o.o. jest jego rezygnacja - jednostronna czynność prawna składana spółce. Rezygnacja może mieć charakter natychmiastowy bądź odroczony do momentu w niej wskazanego. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się (...)

 • Oświadczenie o prawie do opieki zdrowotnej

  Sporządzenie oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego ze środków publicznych będzie niezbędne, jeśli z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych prawo do nieodpłatnych świadczeń nie będzie wynikało. Oświadczenie zawiera klauzulę: „Posiadam prawo do korzystania (...)

 • ZUS Z-15 Wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego

  Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego

 • Wzór wywiadu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia lekarskiego

  Zaświadczenie stanowi załącznik do wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego, w przypadku ubiegania się o umieszczenie w zakładzie opiekuńczo - leczniczym (ZOL).

 • Skierowanie do zakładu opiekuńczego

  Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego, zwane „skierowaniem”, w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób (...)

 • Pozew rozwodowy - wzór ogólny

  Pozew rozwodowy jest składany w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia oznacza wygaśnięcie między małżonkami więzi duchowej fizycznej i gospodarczej. Trwałość należy wiązać z niemożnością odbudowy tej więzi - niemożnością powrotu (...)

 • Wniosek o niekaralność osoby fizycznej - Krajowy Rejestr Karny (KRK)

  Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać: - w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, - w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju. Wypełniony i opłacony formularz zapytania (...)

 • Wniosek o niekaralność osoby prawnej - Krajowy Rejestr Karny (KRK)

  Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać: - w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, - w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju. Wypełniony i opłacony formularz zapytania (...)

 • Wniosek o wydanie EKUZ - nieubezpieczony turysta

  Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej. Wniosek składają inne niż ubezpieczeni osoby posiadające obywatelstwo (...)

 • Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta

  Niniejszy wniosek dedykowany jest dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia – UE; pracownika transportu międzynarodowego, pracownika sezonowego - EFTA. Wniosek o wydanie Europejskiej (...)

 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - partnerzy (KRS-ZD)

  Niniejszy plik stanowi załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - wykreślenie jednego partnera i wpisanie drugiego, wykreślenia partnera, zmianę danych partnera, wpisanie nowego partnera.

 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - dyrektorzy wykonawczy (KRS-ZI)

  Formularz stanowi załącznik do wniosku o zmianę w rejestrze przedsiębiorców - wykreślenie i wpisanie nowego dyrektora, wykreślenie dyrektora, wpisanie dyrektora, zamianę danych dyrektora.

 • Wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (ubezpieczony na terytorium RP)

  W celu uzyskania zgody na przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju konieczne jest złożenie wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych albo kontynuację leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju (...)

 • Zawiadomienie członka rady nadzorczej spółki z o.o. o posiedzeniu rady

  Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej. Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół. (...)

 • Oświadczenie w prawie telekomunikacyjnym

  Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wpisu dokonuje Prezes UKE na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku wraz ze stosownym oświadczeniem. (...)

 • Opłata z tytułu uzyskania koncesji na obrót paliwami

  W dniu 31 marca 2012 r. upływa termin wnoszenia przez przedsiębiorstwa energetyczne opłat koncesyjnych za 2012 r. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez (...)

 • Wniosek o wydanie EKUZ - ubezpieczony turysta

  Od 1 stycznia 2006 r. dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą składać w oddziale wojewódzkim (...)

 • Wniosek o wymianę prawa jazdy

  Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierujących pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej w zakresie (...)

 • Wezwanie poręczyciela do zapłaty z weksla

  Wezwanie dłużnika czy poręczyciela z weksla jest stosowane przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego. Po wezwaniu dłużnik bądź poręczyciel mogą wykupić weksel i w ten sposób uniknąć kosztownego postępowania przed sądem. Odpis wezwania powinien być załączony do pozwu.

 • Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)

  Załącznik służy wpisaniu wspólników bądź komplementariuszy w spółce komandytowej bądź komandytowo – akcyjnej. Informacje o pozostałych wspólnikach należy wpisać w kolejnych egzemplarzach załącznika „Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej”, (...)

 • Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki komandytowej (KRS-ZC)

  Niniejszy dokument stanowi załącznik do wniosku o zmianę wspólników spółki komandytowej - wykreślenie bądź dopisanie wspólnika do spółki.

 • Umowa o przygotowanie programu komputerowego

  Umowa o przygotowanie programu komputerowego

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (KRS-W5)

  Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Poniżej (...)

 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwo reasekuracji wzajemnej (KRS-W8)

  Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Przez działalność reasekuracyjną rozumie się wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem ryzyka (...)

 • Podanie o podwyżkę wynagrodzenia

  Podanie o podwyżkę wynagrodzenia powinno być złożone w formie pisemnej. Oprócz oczekiwań finansowych należy w nim zawrzeć uzasadnienie swojej prośby. Jest to właściwie najważniejsza część podania - niewłaściwie umotywowana prośba znacznie zmniejsza szanse na uzyskanie podwyżki. W (...)

 • Wniosek do banku o wstrzymanie egzekucji komorniczej

  Wszczęcie egzekucji komorniczej przez bank nie zawsze przekreśla możliwość rozmów w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązania i wstrzymania egzekucji. To bank bowiem decyduje, czy egzekucja ma być kontynuowana - może ją nawet wstrzymać. Niniejsze pismo jest przykładem wniosku o (...)

 • Wniosek o wydanie paszportu

  Druk wniosku o wydanie paszportu

 • Wniosek o wydanie paszportu

  Druk wniosku o wydanie paszportu

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego

  Druk wniosku o wydanie dowodu osobistego

 • Umowa kupna - sprzedaży samochodu - współwłasność

  W przypadku kupna/sprzedaży samochodu, będącego współwłasnością dwóch osób (np. małżonków), konieczne jest, by wszyscy współwłaściciele byli stroną umowy kupna/sprzedaży samochodu. Oznacza to, iż na umowie powinny znaleźć się dane osobowe oraz podpisy (...)

 • Wniosek o udzielenie podwyżki

  Wniosek nie jest typowym pismem o charakterze prawnym. Może być składany albo w formie pisemnej albo ustnej. Najważniejsze są powody, ze względu na które pracownik domaga się podwyżki - to od nich zależy czy wniosek zostanie uwzględniony.

 • Umowa darowizny samochodu

  Zasadniczo umowa darowizny powinna być dokonana w formie notarialnej. Zawarta bez zachowania tej formy jest ważna, jeśli przyrzeczone świadczenie zostanie spełnione. Dotyczy to wyłącznie tych rzeczy, które dla przeniesienia własności nie wymagają formy szczególnej - umowa darowizny nieruchomości (...)

 • Pozew o alimenty na rzecz dziecka

  Pozew o alimenty na rzecz dziecka składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego rodzica – prawo wyboru służy powodowi (czyli osobie uprawnionej do alimentów, w przypadku (...)

 • Sprzeciw pracownika od ukarania karą porządkową

  Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może (...)

 • Wniosek o ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem

  Niniejszy dokument stanowi wzór wniosku o ustalenie sposobu kontaktów rodzica z dzieckiem. Złożenie takiego wniosku jest uzasadnione np. w sytuacji, gdy dziecko na stałe przebywa z jednym z rodziców i utrudnia lub uniemożliwia kontakty drugiego z rodziców z dzieckiem. Dla zasadności wniosku (...)

 • Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego

  Każda strona postępowania (czyli potencjalnie każdy z nas) może wnieść skargę, w związku z naruszeniem prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki na skutek działania lub bezczynności sądu. Skarga ta ma także zastosowanie do działań oraz bezczynności komornika sądowego (w (...)

1

2

3

4

5

...

20