Wzory dokumentów

 • Wzór wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić tylko dłużnik. Konsumenckie postępowanie upadłościowe nie jest możliwe do przeprowadzenia z wniosku wierzyciela. Wniosek składa się do sądu powszechnego. Sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd upadłościowy w składzie 3 sędziów (...)

 • Druk upoważnienia do wykonywania kontroli abonamentu RTV

  Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi wraz ze wzorem druku upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (...)

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Odstąpienie od umowy na odległość

  Dokument jest oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług (ważna jest więc data wskazana na umowie) bądź daty dostarczenia towaru zakupionego w Internecie, konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyny. (...)

 • Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją

  Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją jest działalnością reglamentowaną i wymaga uzyskania koncesji. Organem właściwym w sprawie udzielenia koncesji jest Minister właściwy do spraw wewnętrznych.

 • Wzór pozwu o alimenty dla studenta

  Osoba pełnoletnia także może dochodzić alimentów od rodziców, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, gdyż np. studiuje i nie może podjąć pracy. Alimentów można się domagać zarówno od jednego z rodziców jak i obojga. W pozwie należy udowodnić wydatki, jakie są ponoszone (...)

 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  Umowa o pracę na czas nieokreślony może być rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Jednakże wypowiedzenie musi zawierać uzasadnienie merytoryczne. Brak uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę lub podanie nieprawdziwej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, powoduje bezskuteczność (...)

 • Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa do renty z powodu niezdolności do pracy

  Decyzje organów rentowych w sprawach z zakresu przyznawania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy są poddane kontroli sądowej. Kontrolę tą sprawują sądy okręgowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania skarżącego, na skutek odwołania wniesionego w terminie miesiąca od dnia (...)

 • Wniosek o przyspieszenie rejestracji spółki

  Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego sąd powinien rozpoznać niezwłocznie, jednak nie później nie w terminie 14 dni od jego złożenia. Zdarza się jednak tak, że sąd nie podejmuje żadnych działań przez dłuższy okres czasu, a to np. z powodu choroby sędziego, któremu sprawa została (...)

 • Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

  Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność (...)

 • Pozew rozwodowy - bez orzekania o winie

  Co do zasady orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku skutki będą takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Zgodne żądanie małżonków (...)

 • Wniosek o umorzenie zaległego abonamentu RTV

  Na podstawie przepisu art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, (...)

 • Wniosek do banku o rozłożenie zadłużenia na raty

  Niniejszy wniosek nie jest wprawdzie pismem typowo prawniczym, jednakże wskazuje jak powienno wyglądać takie pismo. Ostatecznie to od wierzyciela zależy czy wniosek zostanie uwzględniony. Warto jednak dodać, iż jeśli pojawiają się problemy ze spłatą kredytu należy bezzwłocznie udać się (...)

 • Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie z członkiem zarządu

  W umowach między spółką a członkami zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Uchwałę powołującą pełnomocnika spółki może podjąć zgromadzenie wspólników zwołane w trybie zwykłym, lub na mocy art. 240 ksh bez formalnego (...)

 • Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z o.o. jest jego rezygnacja - jednostronna czynność prawna składana spółce. Rezygnacja może mieć charakter natychmiastowy bądź odroczony do momentu w niej wskazanego. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się (...)

 • Oświadczenie o prawie do opieki zdrowotnej

  Sporządzenie oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego ze środków publicznych będzie niezbędne, jeśli z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych prawo do nieodpłatnych świadczeń nie będzie wynikało. Oświadczenie zawiera klauzulę: „Posiadam prawo do korzystania (...)

 • ZUS Z-15 Wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego

  Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego

 • Wzór wywiadu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia lekarskiego

  Zaświadczenie stanowi załącznik do wniosku o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego, w przypadku ubiegania się o umieszczenie w zakładzie opiekuńczo - leczniczym (ZOL).

 • Skierowanie do zakładu opiekuńczego

  Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego, zwane „skierowaniem”, w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczych dla osób (...)

 • Pozew rozwodowy - wzór ogólny

  Pozew rozwodowy jest składany w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia oznacza wygaśnięcie między małżonkami więzi duchowej fizycznej i gospodarczej. Trwałość należy wiązać z niemożnością odbudowy tej więzi - niemożnością powrotu (...)

1

2

3

4

5

...

48