e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Lipiec 1987

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 208 z 1987

  Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie ustalenia wykazu przedsiębiorstw realizujących w sposób trwały eksportową produkcję wyrobów przetworzonych.

 • Monitor Polski Poz. 190 z 1987

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie nadania statutu organizacji "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej".

 • Monitor Polski Poz. 189 z 1987

  Zarządzenie Ministrów Gospodarki Materiałowej i Paliwowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie wykazu towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.

 • Monitor Polski Poz. 170 z 1987

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań Rządu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1986 r., planu kredytowego i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności w 1986 r., o bilansie płatniczym PRL wraz z oceną wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą za rok 1986, z gospodarki środkami Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w roku 1986, z wykonania planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury za rok 1986, z wykonania planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej za 1986 r., z gospodarki środkami Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki za 1986 r., z przebiegu realizacji narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 w 1986 r. wraz ze sprawozdaniem statystycznym oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium.

 • Dziennik Ustaw Poz. 125 z 1987

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1987 r. w sprawie ryczałtu z tytułu ponoszonych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 123 z 1987

  Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.