e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Lipiec 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 645 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1997 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 571 z 1997

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 564 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 551 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 542 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 541 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1997 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 511 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 510 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1997.

 • Dziennik Ustaw Poz. 509 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 508 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 507 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 506 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 504 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 503 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 502 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 501 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 500 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 499 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o Policji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 498 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 497 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 496 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 495 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 494 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach postępowania administracyjnego i sądowego w związku z usuwaniem skutków powodzi z lipca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 493 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości na terenach objętych powodzią z lipca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 492 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach remontów i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek powodzi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 491 z 1997

  Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.