e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Lipiec 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 682 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 681 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 680 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 572 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 568 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 552 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów państwowego nadzoru budowlanego upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Poz. 540 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie sposobu obliczania i przekazywania dotacji z budżetu państwa dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 533 z 1997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o autostradach płatnych na drogę ekspresową S-14.

 • Dziennik Ustaw Poz. 517 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 516 z 1997

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 512 z 1997

  Ustawa z dnia 18 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o stanie wyjątkowym.