e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Grudzień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1082 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1077 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie zakresu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1072 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1071 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1070 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1069 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1068 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1067 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1056 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Darłowie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1055 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania izb morskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1054 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy, trybu ich uzgadniania i koordynacji oraz warunków ponoszenia kosztów z tym związanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1053 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1051 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1048 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1042 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1041 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1040 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1039 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1038 z 1998

  Rozporządzenie Rady MInistrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1037 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1036 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1034 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1033 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1032 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1031 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1030 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1029 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniajacych oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1021 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1013 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kolejowych jednostek organizacyjnych właściwych do ustalenia i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1000 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji drugiej pożyczki państwowej, nominowanej w dolarach USA, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedterminowego wykupu długoterminowych zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 992 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego w 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 991 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996 r.

 • Monitor Polski Poz. 655 z 1998

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia placówek Narodowego Banku Polskiego oraz innych banków zobowiązanych do wymiany starych złotych.

 • Monitor Polski Poz. 643 z 1998

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1998 r.