e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Grudzień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1202 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zniesienia urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Reform Ustrojowych Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1201 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1200 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1199 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1198 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1197 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1196 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i sposobu udzielania oraz cofania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym osobom.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1195 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1191 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad tworzenia delegatur urzędu wojewódzkiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1180 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń udziałów gmin i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1179 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin, w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1165 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1164 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1163 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.

 • Monitor Polski Poz. 658 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 1999.

 • Dziennik Ustaw Poz. 45 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 29 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową

 • Dziennik Ustaw Poz. 27 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 26 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wylęgu drobiu i narybku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 21 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

 • Dziennik Ustaw Poz. 20 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 15 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia równorzędnych stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych oraz stanowisk służbowych równorzędnych lub wyższych od stanowisk żołnierzy, w stosunku do których może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 13 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju i zakresu usług świadczonych w sieciach radiokomunikacji ruchomej, do których nie stosuje sie ograniczeń przy wydawaniu zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń.