e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Grudzień 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1314 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1274 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN)

 • Dziennik Ustaw Poz. 1273 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej oraz rachunków papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1272 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych domu maklerskiego oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1271 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości kapitału akcyjnego spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1270 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej domów maklerskich oraz banków prowadzących działalność maklerską i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1269 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków pożyczania papierów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1268 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom oraz zmiany granic miast.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1267 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1266 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1265 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1264 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1263 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1262 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1261 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1260 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1259 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1258 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1257 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1253 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowej zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed organami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1230 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1229 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1228 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1225 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1224 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1223 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1222 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1221 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1220 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1219 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1218 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1217 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1216 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 22/99.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1214 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1209 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1202 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1201 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1200 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1196 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia, na czas oznaczony, ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz paliw gazowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 745 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzonej w Paryżu dnia 21 września 1960 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 743 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 1970 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 739 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji Umowy w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 września 1994 r.

 • Monitor Polski Poz. 641 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 1999 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 447 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonego w Montrealu dnia 10 maja 1984 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 445 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzonej w Hadze dnia 2 października 1973 r.

 • Monitor Polski Poz. 207 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1999 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 206 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 172 z 2000

  Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego.