e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Grudzień 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Charakter współwłasności łącznej małżonków

  Czy współwłasność występująca w małżeństwie oznacza, że jeden z małżonków może podpisywać umowy lub zobowiązania dotyczące ich wspólnego majątku bez jednoczesnej pisemnej zgody na tych dokumentach drugiego małżonka? Jaką moc prawną ma taki podpis?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1293 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1255 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1254 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na tytoń nie przetworzony przywożony z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1248 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1247 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1246 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1245 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1244 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1243 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1242 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia dolnej i górnej granicy wynagrodzeń za działalność kuratorów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1241 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od kandydatów na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, sposobu prowadzenia listy tych kandydatów i danych ujmowanych w liście kandydatów na kuratorów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1240 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1239 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania z nich odpisów, wyciągów i zaświadczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1238 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1237 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1236 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1235 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Polityki Regionalnej Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1234 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1233 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1232 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1200 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

 • Dziennik Ustaw Poz. 1199 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

 • Monitor Polski Poz. 857 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w roku 1998.

 • Monitor Polski Poz. 849 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 834 z 2000

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie rządowego dokumentu "Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju."

 • Monitor Polski Poz. 829 z 2000

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania wyborczego.

 • Monitor Polski Poz. 140 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 115 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2000 r. o nadaniu orderów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 44 z 2001

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 43 z 2001

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

 • Monitor Polski Poz. 19 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 10 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.