e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Maj 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 775 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 774 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 773 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 597 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa, wykonujący zadania w zakresie nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego lub nadzoru technicznego i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Poz. 520 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 517 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie zwrotu kosztów policjantowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 499 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją, badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją.

 • Dziennik Ustaw Poz. 467 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 466 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 465 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.