e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Grudzień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (przez współmałżonka) w celu np. przeglądnięcia dokumentów firmy?

 • Zmiana sposobu korzystania z mieszkania

  Jestem po rozwodzie. Wyrok jest prawomocny. Czy można wystąpić o zmianę wyroku w przedmiocie korzystania z mieszkania określonego przez Sąd? Były mąż nie mieszka z nami i nie korzysta z przydzielonego mu pokoju, który zajęło jedno z dzieci.

 • Kasacja od roszczeń z zakresu prawa pracy

  Od jakiej kwoty można wnosić kasację do Sądu Najwyższego w sprawach rozpatrywanych przez Sąd Pracy?

 • Ponoszenie nakładów przez współwłaścicieli

  Jestem współwłaścicielką nieruchomości w równych częściach z drugą rodziną. Sporządziliśmy między sobą umowę o korzystaniu ze wspólnych pomieszczeń oraz o konieczności wykonania niektórych prac remontowych, ponieważ budynek jest zaniedbany. Umowa ta nie była poświadczana notarialnie, (...)

 • Eksmisja lokatora z mieszkania właściciela

  Czy małżonek może żądać opuszczenia mieszkania przez współmałżonka, który zamieszkuje mieszkanie będące na mocy umowy o podziale majątku jego własnością - w czasie trwania związku?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1585 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1584 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1583 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1582 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1581 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1580 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1579 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia wszczętych i niezakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1578 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1577 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1576 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1575 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1574 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Urzędzie Ochrony Państwa, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania w tych sprawach komisji lekarskich podległych Szefowi Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1573 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1572 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny oraz Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1571 z 2001

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych dnia 23 września 2001 r.