e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Grudzień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1786 z 2001

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1614 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1613 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego w latach 2002-2006.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1612 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1611 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 września 2001 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kuby, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego, podpisanej w Warszawie dnia 27 stycznia 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1610 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 4/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska-Turcja umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, dotyczącej tymczasowego skompensowania koncesji na bydło domowe żywe ustanowionej w załączniku B do Protokołu 2.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1609 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 3/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Polska-Turcja Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1608 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1607 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 2/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Łotewską, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1606 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 1/99 z dnia 1 lipca 1999 r. Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, wprowadzającej zmiany w Protokole 3 dotyczącym reguł pochodzenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1605 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji o uznaniu kompetencji Komitetu Przeciw torturom do przyjmowania i rozpatrywania informacji i zawiadomień składanych na podstawie Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1984 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1604 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Ammanie dnia 4 października 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1603 z 2001

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzona w Ammanie dnia 4 października 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1602 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 maja 2001 r. o utracie mocy obowiązującej niektórych umów międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1601 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 9 marca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1600 z 2001

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej, sporządzona w Warszawie dnia 9 marca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1599 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wykonawczego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003, sporządzonego w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1598 z 2001

  Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003, sporządzony w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1597 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego, sporządzonej w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1596 z 2001

  Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia społecznego, sporządzona w Warszawie dnia 1 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1595 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzonej w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1594 z 2001

  Umowa między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o współpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporządzona w Paryżu dnia 18 czerwca 1964 r.

 • Monitor Polski Poz. 742 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2001 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Poz. 741 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Poz. 740 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby powoływane na kierownicze stanowiska państwowe przez Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 739 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2001 r. sygn. akt K. 27/2001.

 • Monitor Polski Poz. 738 z 2001

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie walut obcych określonych jako wymienialne.

 • Monitor Polski Poz. 737 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 736 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 735 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 734 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2001 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 733 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 732 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 731 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 730 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 729 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 728 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2001 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 727 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 726 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 725 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2001 r. nr 113-24-01 o powołaniu wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.

 • Monitor Polski Poz. 724 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2001 r. nr 112-16-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 • Monitor Polski Poz. 723 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. nr Z. 110-85-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 722 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 721 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. nr Z. 110-83-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 720 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2001 r. nr 112-15-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 • Monitor Polski Poz. 719 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2001 r. nr 115-13-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Poz. 718 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2001 r. nr 112-14-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.