e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Grudzień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1638 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 18/2000.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1637 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1636 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1635 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1634 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1633 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1632 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1631 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1630 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1629 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy przeznaczonych dla studenta lub ucznia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1628 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1627 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1626 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności zapewniającej bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną kraju.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1625 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1624 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1623 z 2001

  Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw.