e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Grudzień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Opłata za wycięcie drzewa

  Lokalny urząd zażądał ode mnie zapłaty 76 PLN za pozwolenie wycięcia 9 letniego modrzewia posadzonego na terenie zamieszkałej działki budowlanej na terenie miasta w zabudowie jednorodzinnej. Słyszałem z prasy, że ostatnie zmiany z października 2001 w tej sprawie zmieniły się i osoba prywatna (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1835 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1834 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1833 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1832 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1831 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1830 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1829 z 2001

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1828 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1827 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1826 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1825 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1824 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz towarów o przeznaczeniu wojskowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1823 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznania premii termomodernizacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1822 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1821 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1820 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 190(1)-190(41) Kodeksu celnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1819 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1818 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1817 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1816 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1815 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych.

 • Monitor Polski Poz. 788 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Poz. 787 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 786 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" za strefę działań wojennych.

 • Monitor Polski Poz. 785 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2002 .

 • Monitor Polski Poz. 784 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

 • Monitor Polski Poz. 783 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia listy miejscowości, w których mogą być prowadzone ośrodki gier.

 • Monitor Polski Poz. 782 z 2001

  Obwieszczenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu uchwał Rady Ministrów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Prezesa Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji rządowej, które utraciły moc z dniem 30 marca 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 781 z 2001

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. utrzymująca w mocy decyzję z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

 • Monitor Polski Poz. 780 z 2001

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

 • Monitor Polski Poz. 779 z 2001

  Zarządzenie Nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Monitor Polski Poz. 778 z 2001

  Zarządzenie Nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska.

 • Monitor Polski Poz. 777 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2001 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 776 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 775 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 774 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 773 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2001 r. o zmianie postanowienia o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.

 • Monitor Polski Poz. 772 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.

 • Monitor Polski Poz. 771 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

 • Monitor Polski Poz. 770 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

 • Monitor Polski Poz. 769 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

 • Monitor Polski Poz. 768 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. nr 112-19-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 • Monitor Polski Poz. 767 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2001 r. nr 112-18-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 • Monitor Polski Poz. 766 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2001 r. nr 115-14-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Poz. 765 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. nr 112-17-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 • Monitor Polski Poz. 764 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie działań na rzecz osób w wieku przedemerytalnym.

 • Monitor Polski Poz. 763 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa.