e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Grudzień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1567 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2001 r. sygn. akt K. 36/2001.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1566 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2001 r. sygn. akt K. 2/2000.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1565 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 19/2001.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1564 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 15/2001.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1563 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2001 r. sygn. akt K. 3/2000.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1562 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1561 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2001 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1560 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badań stosowanych w ocenie wymagań jakościowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1559 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1558 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1557 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie odpowiedzialności majątkowej żołnierzy za wyrządzone przez nich szkody.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1556 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1555 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1554 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1553 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1552 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1551 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1550 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowa-kredytowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1549 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1548 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1547 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1546 z 2001

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1545 z 2001

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.

 • Monitor Polski Poz. 717 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 716 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 715 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Poz. 713 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 712 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 711 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 710 z 2001

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Monitor Polski Poz. 709 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 708 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.