e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Maj 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Charakter prawny faktury

  Czy zatwierdzenie faktury podpisem przez osobę upoważnioną jest równoznaczne z wypłaceniem pieniędzy, mimo tego, że nie ma na tę fakturę umowy?

 • Wiza repatriacyjna

  Czy obywatelka Kazachstanu narodowości polskiej posiadająca kartę pobytu tymczasowego (wydaną ze względu na zawarcie związku małżeńskiego) może starać się o wizę repatriacyjną. Uprzednio tj. do 04.2001 r. przebywała na terenie RP jako stypendystka MEN przez okres 5 lat.

 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela i sprawcy szkody

  Jestem pokrzywdzoną w procesie karnym i zamierzam również wystąpić o przyznanie mi statusu oskarżyciela posiłkowego. Wystąpiłam już o odszkodowanie w związku z poniesionymi stratami do firmy ubezpieczeniowej. Czy w dalszym ciągu mogę domagać się odszkodowania od oskarżonego w toku sprawy? (...)

 • Pełnomocnictwo powoda cywilnego w sprawie karnej

  Czy chcąc złożyć, w imieniu powoda, pozew cywilny o zapłatę tytułem odszkodowania w procesie karnym, należy posiadać specjalne umocowania?

 • Wymeldowanie współlokatorów przez lokatora

  Jestem głównym najemcą lokalu. Czy istnieje możliwość wymeldowania na mój wniosek zameldowanych na stałe współlokatorów?

 • Potrącenie wierzytelności z rachunku przez bank

  Czy Bank może na podstawie art. 498 oraz art. 499 KC zająć terminowe lokaty bankowe swojego dłużnika (dłużnik powstały w wyniku pomyłki banku)?

 • Wkład niepieniężny do sp.z o.o.

  Czy do kapitału zakładowego sp. z o.o. można wnieść aport w postaci samochodu  (wartość auta) jeżeli samochód będzie zarejestrowany za granicą RP?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1016 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie szczegółowego zamieszczania informacji dotyczącej identyfikacji nawozów, sposobu ich pakowania, dopuszczalnych tolerancji zawartości składników nawozowych w nawozach mineralnych, sposobu pobierania próbek i metod badania nawozów mineralnych oraz wartości zanieczyszczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 770 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających.

 • Dziennik Ustaw Poz. 653 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 619 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Szkole Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie.

 • Monitor Polski Poz. 424 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 423 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 360 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2001 r. nr 112-7-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.

 • Monitor Polski Poz. 308 z 2001

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2000 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.

 • Monitor Polski Poz. 284 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.