e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Wrzesień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawo do odprawy dla pracownika urzędu

  Czy na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych pracownik nabywa prawo do odprawy w związku z przejściem na rentę po ustaniu stosunku pracy. Choroba rozpoczęła się przed upływem okresu wypowiedzenia i trwała do chwili wyczerpania okresu zasiłkowego. (...)

 • Wykorzystywanie utworów muzycznych

  Czy można wykorzystać nieodpłatnie utwory muzyczne lub słowno-muzyczne. Jako ścieżkę dźwiękową w niekomercyjych filmach niezależnych (produkcji amatorskiej) przeznaczonych do oglądania przez większą ilość osób, jeśli taki film jest przedsięwzięciem całkowicie nie nastawionym na zysk?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1409 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1408 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1384 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1383 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1382 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1381 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1372 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1371 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1370 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1369 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1368 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1367 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1198 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1197 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1150 z 2001

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1126 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udostępniania linii kolejowych oraz współdziałania zarządów kolei między sobą i z przewoźnikami kolejowymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1121 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie określenia wysokości uposażenia oraz szczegółowych warunków ustalenia i wypłacenia innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym do akademii i szkół lub na kursy za granicę oraz organów właściwych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1113 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 2001 r. sygn. akt P. 3/2001.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1093 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • Monitor Polski Poz. 507 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2001 r. nr Z.110-63-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 506 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2001 r. nr Z.110-62-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.