Archiwum 29 Październik 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana komornika w toku egzekucji

  Jestem niezadowolony z działania komornika, który prowadzi egzekucję wyroku. Wniosłem w pełni należne opłaty (100%). Czy mogę zmienić komornika? Czy trzeba wtedy jeszcze coś dopłacać?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1499 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1498 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1497 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu używania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej krótkiej, amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w siedzibach Państwowej Straży Łowieckiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1496 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1495 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1494 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1493 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

 • Dziennik Ustaw Poz. 1492 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2002 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antysubsydyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1491 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia składu i zadań Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu jej działania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1490 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1489 z 2002

  Oświadczenie rządowe z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1488 z 2002

  Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, sporządzona w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.

NA SKÓTY