e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Grudzień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

  Zgodnie z zapisami w ustawie o zamówieniach publicznych przy przetargu nieograniczonym do 30 tys. euro zamawiający nie musi powoływać komisji przetargowej. Więc kto podejmuje decyzję o zwycięzcy przetargu, jakie formalno-prawne ustalenia obowiązują Zamawiającego w tym przypadku ? Czy decyzje (...)

 • Wynagrodzenie z umowy o dzieło a emerytura

  W dniu 3 grudnia b.r. przeszłam na emeryturę. Po tej dacie podjęłam zatrudnienie na umowę o dzieło i otrzymam z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie przekraczającej dopuszczalne roczne wynagrodzenie dla emeryta. Jestem na wcześniejszej emeryturze. Czy w związku z tym mam zwrócić otrzymaną (...)

 • Pozorność jako wada oświadczenia woli

  Czy można zastosować "pozorność" w spółce cywilnej jako wadę oświadczenia woli, jeżeli taka spółka była formalna a ja faktycznie nie wykonywałem czynności wspólnika na podstawie wzajemnej umowy o zobowiązaniach?

 • Kupon dywidendowy

  Czym jest kupon dywidendowy, czy musi być dołączony do dokumentu akcji na okaziciela i wydany przy zbyciu akcji, jakie warunki winien spełniać jako formalny dokument?

 • Sankcje za nienależyte wykonanie umowy

  Wykonawca wygrywa przetarg nieograniczony ogłoszony przez Zamawiającego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Ma podpisać umowę w której znajduje się m.in. zapis o karach umownych, które to Wykonawca ma zapłacić Zamawiającemu, m.in: a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości (...)

 • Dziedziczenie własnościowego prawa do lokalu

  Małżonkowie byli współwłaścicielami własnościowego mieszkania spółdzielczego. Po śmierci żony właścicielem pozostał małżonek. Czy jest on w tej chwili głównym najemcą tego mieszkania, czy istnieje obecnie pojęcie głównego najemcy. Czy pomimo, iż zmarła żona nie przekazała mu (...)

 • Zaskarżalność postanowień sądu

  Sąd na posiedzeniu jawnym nie kończącym sprawy wydał postanowienie niekorzystne i niemożliwe do zrealizowania przez powoda. Jak zaskarżyć takie postanowienie lub skłonić Sąd do częściowego uchylenia postanowienia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1831 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1830 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1829 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1828 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1827 z 2002

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

 • Dziennik Ustaw Poz. 1826 z 2002

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1825 z 2002

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1824 z 2002

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1823 z 2002

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1822 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1821 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1820 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1819 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1818 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1817 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na polski obszar celny, wywóz z polskiego obszaru celnego i tranzyt przez ten obszar odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1816 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt P. 6/02.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1815 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 27/02.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1814 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wzoru dokumentu potwierdzającego nabycie produktów leczniczych weterynaryjnych lub pasz leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1813 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1812 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1811 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1810 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1809 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1808 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1807 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1806 z 2002

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1805 z 2002

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.