e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Grudzień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2072 z 2002

  Rozporządzenie ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2071 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2070 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2069 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2068 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2067 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2066 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2065 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2064 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2063 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2062 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2061 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2060 z 2002

  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie o ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2059 z 2002

  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2058 z 2002

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2057 z 2002

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2056 z 2002

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społecznych-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2055 z 2002

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2054 z 2002

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2053 z 2002

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2052 z 2002

  Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2051 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2050 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2049 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2048 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2047 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2046 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2045 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2044 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2043 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2042 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2041 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2040 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2039 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2038 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2037 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2036 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2035 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2034 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ceny minimalnej ziemniaków.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2033 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2032 z 2002

  Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2031 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

 • Dziennik Ustaw Poz. 2030 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2029 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2028 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2027 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 • Dziennik Ustaw Poz. 2026 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2025 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2002 r. sygn. akt. 9/02.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2024 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2023 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2022 z 2002

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2021 z 2002

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2020 z 2002

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2019 z 2002

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.

 • Monitor Polski Poz. 882 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej.

 • Monitor Polski Poz. 881 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia listy państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o częściowym zniesieniu obowiązku wizowego lub które jednostronnie zniosły obowiązek wizowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 880 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia listy państw, których obywatele muszą posiadać wizę wydaną w celu wjazdu do sfery tranzytowej lotniska międzynarodowego, pobytu w tej strefie i wyjazdu z niej.

 • Monitor Polski Poz. 879 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziego.

 • Monitor Polski Poz. 878 z 2002

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy.

 • Monitor Polski Poz. 877 z 2002

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Poz. 876 z 2002

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych.

 • Monitor Polski Poz. 875 z 2002

  Zarządzenie Nr 170 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

 • Monitor Polski Poz. 874 z 2002

  Zarządzenie Nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.

 • Monitor Polski Poz. 873 z 2002

  Zarządzenie Nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia.

 • Monitor Polski Poz. 872 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 871 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 870 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 869 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 868 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 867 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 866 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 865 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 864 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 863 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 862 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 861 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 860 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 859 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 858 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 857 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 856 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 855 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 854 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

 • Monitor Polski Poz. 853 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Królestwie Bahrajnu, Republice Kirgiskiej, Państwie Kuwejtu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim.

 • Monitor Polski Poz. 852 z 2002

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zwiększania sprawności administracji publicznej.

 • Monitor Polski Poz. 851 z 2002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Monitor Polski Poz. 850 z 2002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wydarzeń we Wrocławiu w dniu 15 listopada 2002 r. oraz w Ożarowie w dniu 26 listopada 2002 r.