e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Marzec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Niezapłacenie rat a ważność umowy leasingu

  Umowa leasingu zawarta została 1999 roku, nastąpiła przerwa w płatnościach rat, uzupełniono jednak zaległości wraz z odsetkami. Leasingodawca żąda zwrotu samochodu oraz zapłaty rat do końca trwania umowy - czy leasingodawca ma prawo żądać kwoty do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym? (...)

 • Niewypłacalny dłużnik

  Od 3 lat próbuję odzyskać należności. Mam wyrok sądowy i założyłem sprawę u komornika. Po 3 miesiącach komornik odpisał, że ściągnięcie należności jest bezskuteczne, bo nie ma z czego. Co jeszcze mogę zrobić? Czy na pismo komornika można wnieść zażalenie i do kogo?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 298 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 297 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i funkcjonariuszy celnych, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych oraz żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową.

 • Dziennik Ustaw Poz. 296 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykazu zwolnionych od cła nieprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej substancji biologicznych lub chemicznych nadających się głównie do celów naukowych przywożonych w ilościach, które nie wskazują na przeznaczenie handlowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 295 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie " w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 294 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 293 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców.

 • Dziennik Ustaw Poz. 292 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 291 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rzecznika Ubezpieczonych i pracowników jego Biura oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i jego zastępców.

 • Dziennik Ustaw Poz. 290 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat.

 • Dziennik Ustaw Poz. 289 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 288 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

 • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 285 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła o odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 283 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

 • Dziennik Ustaw Poz. 282 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 281 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 280 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 279 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 278 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006.

 • Dziennik Ustaw Poz. 277 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 276 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 275 z 2002

  Ustawa budżetowa na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 217 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

 • Monitor Polski Poz. 216 z 2002

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży.

 • Monitor Polski Poz. 215 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

 • Monitor Polski Poz. 214 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. nr Z. 110-13-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 213 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2002 r. nr 112-3-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 • Monitor Polski Poz. 212 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. nr 115-3-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Poz. 211 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. nr Z. 110-12-2002 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 210 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. nr Z. 110-11-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 209 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2002 r. nr Z. 110-11-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 208 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2002 r. nr 112-2-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

 • Monitor Polski Poz. 207 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2002 r. nr 115-2-02 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Poz. 206 z 2002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany stanowiska negocjacyjnego Polski w obszarze "Podatki" w zakresie stawki podatku od towarów i usług (VAT) w budownictwie.

 • Monitor Polski Poz. 205 z 2002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych.