e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Kwiecień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

  Złożyłam do sądu pozew rozwodowy, ale nie został wyznaczony jeszcze termin pierwszej rozprawy. Mój mąż w tym czasie zmarł. Czy mam prawo do spadku?

 • Najem jako prawo majątkowe

  Czy stosunek najmu lokalu jest prawem majątkowym ?

 • Wywieszanie ocen

  Czy wyniki egzaminów sesyjnych mogą być wywieszane w postaci imiennych list z ocenami obok?

 • Odtworzenie stanu poprzedniego służebności

  Czy można wpisać w księdze wieczystej służebność po 120 latach? Pierwszy wpis służebności miał miejsce w 1884 r.,następny w 1935 r. i zasadniczo różnił się od pierwszego. Dokonanie wpisu służebności z 1935 r. nie było możliwe, gdyż zaginęły dokumenty podczas działań wojennych. (...)

 • Zwrot kosztów świadkowi

  Zostałam wezwana na sprawę o separację do Polski. Jednakże zamieszkuję poza granicami kraju. Jak to wygląda ze sprawą pokrycia kosztów podróży na sprawę? Kto opłaca mi te podróż? Czy wchodzi to w ogólne koszty procesu, którego opłaty wówczas padają na 2 osoby?

 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego

  Czy jako pracodawca mogę zatrudnić kobietę w 5-tym miesiącu ciąży, a jeżeli tak, to czy ta osoba będzie uzyskiwała wszystkie należne świadczenia z tytułu ubezpieczenia (zasiłek chorobowy-macierzyński).

 • Czynsz płacony przez współwłaściciela kamienicy

  Jeden ze współwłaścicieli kamienicy sprzedał swoją część (1%) nieruchomości jednemu z mieszkancow zajmującemu mieszkanie. Ogólny metraż użytkowy mieszkania zawiera 115m2. Po przeliczeniu ułamkowym przynależności użytkowej z całości kamienicy należy się temu mieszkańcowi (współwłascicielowi) (...)

 • Podział majątku przed notariuszem

  Niedługo rozprawa rozwodowa. Przyszła "ex" zaproponowała abyśmy przed rozprawą udali się do notariusza i przeprowadzili intercyzę oraz podział majątku. Czy jest to dla mnie bezpieczne? Czy po podziale majątku, a jeszcze przed rozwodem, mogą czekac mnie jakieś niespodzianki z jej strony? (...)

 • Skutek żądania podwyższenia alimentów

  Czy wnosząc pozew o podwyższenie alimentów sąd może zdecydować o ich obniżeniu?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 438 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 437 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Poz. 436 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 435 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 434 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 433 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 432 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 431 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 430 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

 • Dziennik Ustaw Poz. 429 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 428 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 427 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 426 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie zakresu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 425 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.