e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 23 Maj 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 578 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 2/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 577 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 576 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez Straż Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Poz. 575 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla.

 • Dziennik Ustaw Poz. 574 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia podmiotów upoważnionych do wydawania i zatwierdzania dokumentów uprawniających statek do przewozu ziarna luzem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 573 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na doradców.

 • Dziennik Ustaw Poz. 572 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.

 • Dziennik Ustaw Poz. 571 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 570 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 569 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 568 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów właściwych do nakładania niektórych obowiązków i zadań niezbędnych na potrzeby obrony państwa oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych zadań i przeprowadzania kontroli ich realizacji.

 • Monitor Polski Poz. 347 z 2002

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Poz. 346 z 2002

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 345 z 2002

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

 • Monitor Polski Poz. 344 z 2002

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.

 • Monitor Polski Poz. 343 z 2002

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

 • Monitor Polski Poz. 342 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 341 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 340 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 339 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Monitor Polski Poz. 338 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 337 z 2002

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Poz. 336 z 2002

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau o komunikacji lotniczej.

 • Monitor Polski Poz. 335 z 2002

  Uchwała Nr 12/2002 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Makau o komunikacji lotniczej, sporządzonej w Warszawie dnia 22 października 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 334 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 333 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 332 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 331 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 330 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 329 z 2002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.