e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Maj 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wypowiedzenie umowy przez współnajemcę

  Mam podpisaną umowę najmu mieszkania wraz z dwoma innymi osobami jako najemca. Przy wyprowadzeniu się jakie kroki muszę podjąć, żeby mnie wykreślono z umowy, czy muszę ją wypowiedzieć? zaznaczam, że moi współlokatorzy (figurujący w umowie) nie rezygnują z najmu.

 • Zażalenie na niesłuszne zatrzymanie

  Czy jest jakiś określony termin w jakim trzeba złożyć zażalenie na bezpodstawne zatrzymanie?

 • Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

  W jakim przypadku można rozwiązać umowę najmu lokalu użytkowego, zawartą na okres jednego roku? W umowie nie ma zapisu o możliwości rozwiązania.

 • Postępowanie zwyczajne zamiast nakazowego

  Czy Sąd bez podania przyczyn może skierować sprawę do postępowania zwyczajnego, jeśli został złożony pozew w postępowaniu nakazowym? Czy stronie przysługuje jakiś środek odwoławczy w takim przypadku?

 • Okres rozkładu pożycia małżonków

  Jak długi musi być czas rozkładu życia rodzinnego aby sąd fakt ten uznał?

 • Pełnomocnik jako świadek w sądzie rodzinnym

  Czy pełnomocnik może być równocześnie świadkiem na sprawie w sądzie rodzinnym.

 • Brak zgody sądu na wydanie dziecku paszportu

  Czy i kiedy sąd może nie wyrazić zgody na wydanie dziecku paszportu (wniosek o jego wydanie złożył ojciec ponieważ matka nie wyraża zgody).

 • Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

  Jestem emerytem wojskowym. Świadczenie to nabyłem w 1996 roku. Zaraz po nabyciu świadczeń jak wyżej podjąłem prace w cywilu na pełnym etacie i obecnie osiągam stosunkowo wysokie przychody w stosunku do świadczeń emerytalnych pobieranych z Wojskowego Biura Emerytalnego. W tej sytuacji rozważam (...)

 • Czas oczekiwania na alimenty z Funduszu

  Ile czasu upłynie od momentu wysłania wniosku do momentu uzyskania alimentów na dziecko od funduszu alimentacyjnego?

 • Wymeldowanie lokatora

  Co zrobić, gdy po kilku latach od zakupu mieszkania okazuje się, że są w nim zameldowane jeszcze jakieś osoby? Osoby te nie zamieszkują tego lokalu od kilku lat i nie zamieszkiwały go przed zakupem i w momencie zakupu lokalu. Dodatkowo ta osoba melduje na ten adres w obecnej chwili nowego członka (...)

 • Umowa najmu samochodu

  Jaki rodzaj umowy jest odpowiedni przy wynajmie samochodu? Najemcą jest firma, a wynajmującym osoba fizyczna.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 612 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2002 r. sygn. akt K. 29/00.

 • Dziennik Ustaw Poz. 611 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2002 r. sygn. akt SK. 20/00.

 • Dziennik Ustaw Poz. 610 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych okresowo do obrotu, bez konieczności uzyskania pozwolenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 609 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 608 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub materiału medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 607 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkań pracownikom stanowiącym Służbę Parków Narodowych, trybu i szczegółowych zasad obliczania oraz trybu i terminu wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 606 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 605 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 604 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

 • Dziennik Ustaw Poz. 603 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie listy technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające niektóre procesy chemiczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 602 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów wymaganych przy przywozie z zagranicy substancji kontrolowanych pochodzących z odzysku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 601 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 600 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 599 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 598 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wylosowanych obwodów objętych spisem kontrolnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 597 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 596 z 2002

  Ustawa z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Monitor Polski Poz. 370 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 369 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 368 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ustalenia na rok 2002 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

 • Monitor Polski Poz. 367 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 366 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2002 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 365 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 364 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • Monitor Polski Poz. 363 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na III kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 362 z 2002

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

 • Monitor Polski Poz. 361 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 360 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 359 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 358 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 357 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 356 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 355 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 354 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 353 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 352 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 351 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 350 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 349 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 348 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.