e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Czerwiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Czas trwania dozoru policyjnego

  W postanowieniu o zastosowaniu dozoru policyjnego nie określono na jak czas będzie on stosowany wobec podejrzanego. Czy zatem należy rozumieć jako czas nieoznaczony? Czy kilka osób podejrzanych w tej samej sprawie może złożyć wniosek do prokuratora o uchylenie dozoru, czy muszą to zrobić każdy (...)

 • Prawo pierwokupu w umowie dzierżawy

  Czy mojej firmie przysługuje prawo pierwokupu lokalu, który dzierżawi od dwunastu lat, a który obecnie jest przeznaczony na podstawie uchwały Rady Miasta do sprzedaży w formie przetargu? Czy w orzecznictwie NSA zdarzyły się precedensy przyznające prawo pierwokupu dotychczasowemu najemcy lokalu (...)

 • Rachunek powierniczy

  Jak powinna wyglądać umowa rachunku powierniczego w przypadku zakupu nieruchomości?

 • Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

  Zdecydowałam się na oddanie mężowi (w trakcie sprawy rozwodowej) wszystkich prezentów , jakie dostałam od niego w czasie naszego związku . Głównie chodzi mi o oddanie biżuterii, książek, bibelotów. Czy jest możliwe ujęcie tego faktu w protokole?

 • Zniesienie współwłasności - przyznanie własności

  W lutym rozwiodłem się z żoną, sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy żony. Mamy własnościowe mieszkanie i żona domaga się zwrotu połowy wartości bądź sprzedaży i podziału pół na pół otrzymanej kwoty, ja zaś obstaje za opcją, aby mieszkanie podzielić do wspólnego uzytkowania. (...)

 • Koncesja na obrót paliwami

  Od jakiej wielkości obrotu w handlu paliwami konieczna jest koncesja?

 • Sprzedaż udziału we współwłasności samochodu

  W 1997 kupiliśmy samochód (kredyt na 6 lat), zarejestrowano go na mnie i żonę, w 2000 roku umarła moja żona. W związku z tym, że byliśmy małżeństwem bezdzietnym, 1/4 samochodu dziedziczy rodzina żony (wyrok sądowy - z kwietnia 2001 roku). Spłaciłem szybciej kredyt. Jak sprzedać ten samochód (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 689 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2002 r. sygn. akt P. 10/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 688 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 687 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 686 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby.

 • Dziennik Ustaw Poz. 685 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 684 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 683 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 682 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny i wydanie orzeczenia o jakości handlowej towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą oraz sposobu ich obliczania i pobierania opłat.

 • Dziennik Ustaw Poz. 681 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 680 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa kwalifikacji wydawanego żołnierzom zasadniczej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 679 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie określenia wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 678 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłat portowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 677 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 676 z 2002

  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 675 z 2002

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.