e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Czerwiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Składanie wniosków w postępowaniu karnym

  W jak sposób i gdzie można po otrzymaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego, składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia (po zapoznaniu się z aktami sprawy). Czy można złożyć pisemny wniosek o dokonanie czynności śledztwa (...)

 • Odwołanie od decyzji zarządu

  Zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wyręczając sąd, ustalił istnienie stosunku prawnego lub prawa w ten sposób, że nie uznając skuteczności wyborów przedstawicieli członków w grupach członkowskich zwołał zebranie przedstawicieli członków z udziałem wyłącznie dotychczasowych (starych) (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 741 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 740 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 739 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 738 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 737 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw Poz. 736 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny.

 • Dziennik Ustaw Poz. 735 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 734 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 733 z 2002

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 732 z 2002

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 731 z 2002

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Monitor Polski Poz. 423 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Poz. 422 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 421 z 2002

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. uchylające postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Monitor Polski Nr 47, poz. 780 i z 2002 r. Nr 7, poz. 136) oraz postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 12 lutego 2002 r. utrzymujące w mocy postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

 • Monitor Polski Poz. 420 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 419 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 418 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 417 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 416 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 415 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 414 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 413 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 412 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 411 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny.

 • Monitor Polski Poz. 410 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2002 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny lub w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

 • Monitor Polski Poz. 409 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2002 r. nr Z.110-30-2002 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 408 z 2002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2001 r.