e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Czerwiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Umowa z telewizją satelitarną

  W 1999 r. podpisałam na okres 1 roku umowę z telewizją satelitarną. W roku 2002 połączyła się ona z inną telewizją satelitarną. Dnia 2.04.2002 r. wysłałam pismo prosząc o rozwiązanie umowy. Dostałam odpowiedź odmowną z uzasadnieniem, że od 1 kwietnia 2002r został wysłany nowy regulamin (...)

 • Przeniesienie własności lokalu w spółdzielni

  Czy w świetle istniejących przepisów mogą istnieć jakieś przeszkody prawne, które uniemożliwią przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na pełną własność (założenie księgi wieczystej, ustanowienie hipoteki na mieszkaniu)?

 • Uchwały podejmowane przez jedynego wspólnika

  Jedynym wspólnikiem sp. z o.o. jest spółka akcyjna. Prezesem zarządu w obu spółkach jest ta sama osoba. Reprezentacja: 1. sp. z o.o - prezes zarządu jednoosobowo, 2. s.a. - prezes zarządu jednoosobowo, bądź członek zarządu plus prokurent. Pytanie dotyczy uchwał wspólników w świetle (...)

 • Wynagrodzenie członków rady nadzorczej w SM

  Czy członkowie rad nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych pobierają wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji?

 • Strona w postępowaniu administracyjnym

  Czy właściciel nieruchomości, która nie graniczy bezpośrednio z działką na której wybudowano punkt zlewny nieczystości płynnych w świetle kpa (nie w świetle prawa budowlanego) może być stroną w postępowaniu?

 • Cudzoziemiec - małżonek obywatela polskiego

  Mój mąż pochodzi z Indii. Pobraliśmy się zaledwie tydzień temu. Zamierzamy mieszkać w Polsce od następnego miesiąca. Obecnie jesteśmy w Wielkiej Brytanii jako studenci. Mój mąż nie mówi po polsku. Chciałabym wiedzieć na jakiej zasadzie będzie on mógł pracować i mieszkać w Polsce (...)

 • Dobrowolne poddanie się karze

  Jechałam z prędkością 30 km/h w miekscu bardzo ruchliwym, nagle zauważyłam dziecko 13 letnie przed maską. Potrąciłam je, (stało się to na pasach -co pogarsza sytuację) dziecko wstało i odeszło ja zawołałam policję i karetkę pogotowia. Karetka zabrała dziecko do szpitala - po wszystkich (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 645 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 644 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie określenia informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na nieujawnianie na opakowaniu jednostkowym nazwy składnika kosmetyku, oraz wzoru tego wniosku.

 • Dziennik Ustaw Poz. 643 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zakresu informacji i wniosków niezbędnych do ustalenia cen urzędowych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne, sposobu i terminów przedkładania informacji oraz trybu i terminów rozpatrywania wniosków i informacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 642 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych, sposobu rozliczania tych środków oraz sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 641 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce.

 • Dziennik Ustaw Poz. 640 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 639 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu bezpiecznej obsługi statku morskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 638 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 637 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności znaków akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 636 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 635 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 634 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 633 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej.

 • Monitor Polski Poz. 378 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 377 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 376 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2001 r. przypadających na jednego mieszkańca.

 • Monitor Polski Poz. 375 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Poz. 374 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 373 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 372 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 371 z 2002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.