e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Lipiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Służebność drogi utworzonej z kilku działek

  Jest droga dojazdowa do kilku posesji. Droga ta powstała około 100 lat temu, ale nikt nie spisywał notarialnie prawa do służebności - ot po prostu korzystał każdy, kto mieszkał przy tej drodze. Droga powstała wskutek odsunięcia się poszczególnych jej użytkowników od granicy co stworzyło (...)

 • Ostateczność decyzji administracyjnej

  1. Czy gmina powinna lub ma obowiązek zaznaczyć na decyzji, że jest ona ostateczna? 2. Czy pozwolenie na budowę należy do kategorii decyzji, od których nie służy odwołanie, a więc jest ostateczne z chwilą wydania? Czy też zależy od uznania gminy, wydającej decyzję, czy wyda ją od razu (...)

 • Wezwanie do usunięcia braków

  Czy art.130[1] paragraf 4 kodeksu postępowania cywilnego dotyczy jedynie postępowania uproszczonego?

 • Wymiana okien w mieszkaniu spółdzielczym

  Czy potrzebuję zgody spółdzielni aby wymienić okna w lokalu spółdzielczym? Okna są typowe dla budownictwa, w niczym nie różnią się wyglądem od tych które mamy obecnie, a w spółdzielni leży od 2 lat cały plik dokumentów z prośbą o zgodę na wymianę i dofinansowanie części kosztów. (...)

 • Koszty pogrzebu z konta bankowego

  Zgodnie z prawem bankowym z konta zmarłego organizator pochówku a jednocześnie spadkobierca zmarłego może pobrać pieniądze dla pokrycia rachunków pogrzebu dokonanego zgodnie z normami panującymi w danym środowisku. To ja jestem spadkobiercą i to na mnie są wystawione rachunki za pogrzeb. (...)

 • Wynagrodzenie członków zarządu

  Został wyłoniony w głosowaniu na zebraniu spośród członków Wspólnoty Mieszkaniowej zarząd tej wspólnoty. Czy Wspólnota powinna podpisać z zarządem umowy o pracę? Czy istnieje możliwość innego wypłacania członkom zarządu kwot pieniężnych, aby Wspólnota nie musiała być obciążona (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  W jakim terminie uprawomocniają się pozwolenia na budowę? Czy jakieś przepisy określają to jednoznacznie? Czy gmina może określać taki termin indywidualnie (w tym również skracać)? Czy zainteresowane podmioty (np. Zakład Energetyki) może żądać, aby na pozwoleniu na budowę przyłącza (...)

 • Kilka wniosków w jednym piśmie

  Czy możliwe jest złożenie jednego pisemnego wniosku, w którym zawertych będzie kilka wątków sprawy, czy trzeba złożyć na każdy wątek osobny wniosek?

 • Forma umowy dożywocia

  Czy umowa dożywocia musi być zawarta w postaci aktu notarialnego, czy może być inna forma spisania takiej umowy? Jeżeli tak, to jaka?

 • Zmiana warunków zabudowy

  We wniosku o warunki zabudowy zgłosiłem w pierwszym etapie szczelne szambo z późniejszą rozbudową do oczyszczalni przydomowej. Już po wydaniu warunków, w których figuruje tylko "szczelne szambo" jako sposób usuwania ścieków, postanowiłem od razu zrobić oczyszczalnię. Aktualnie przygotowuję (...)

Artykuły i poradniki

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 865 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 864 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 863 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 862 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 861 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 860 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 859 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 858 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 857 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Poz. 856 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urzędów kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 855 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu gospodarowania oraz rozdysponowania środków i przyznawania nagród dla byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dodatkowych wpływów należności budżetowych lub ujawnienia przestępstw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 854 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 853 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Poz. 852 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 851 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 850 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 849 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

 • Dziennik Ustaw Poz. 848 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 847 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 846 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 845 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 844 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi państwowymi, gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 843 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Poz. 842 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 841 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 840 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 839 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 838 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 837 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu oznakowania pojemników zawierających substancje kontrolowane oraz produktów i urządzeń, w skład których takie substancje wchodzą.

 • Monitor Polski Poz. 451 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 450 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 • Monitor Polski Poz. 449 z 2002

  Zarządzenie Nr 80 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 448 z 2002

  Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Monitor Polski Poz. 447 z 2002

  Zarządzenie Nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 446 z 2002

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.