e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Lipiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 990 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2002 r. sygn. akt P. 12/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 989 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 988 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 987 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 986 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 985 z 2002

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 984 z 2002

  Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

 • Dziennik Ustaw Poz. 983 z 2002

  Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 982 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 981 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 980 z 2002

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 979 z 2002

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle.

 • Dziennik Ustaw Poz. 978 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 977 z 2002

  Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 976 z 2002

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 975 z 2002

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

 • Dziennik Ustaw Poz. 974 z 2002

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny.