e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Lipiec 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Dziedziczenie mieszkania a wspólność majątkowa

  W 1998 r. mój dziadek sporządził testament notarialnie i zapisał mi mieszkanie. Od 1999 pozostaję w związku małżeńskim. Dziadek zmarł w 2001 r. Czy moja żona może dysponować tym mieszkaniem? Jeżeli nie, to jak to prawnie załatwić by np.: w razie mojej śmierci czy wypadku mogła swobodnie (...)

 • Prezent a darowizna

  Jaka jest różnica w terminologii prawniczej między prezentem a darowizną?

 • Pozostawienie rzeczy przez najemcę

  Co powinien zrobić właściciel mieszkania z rzeczami wynajmujacego porzuconymi w jego mieszkaniu po wygaśnieciu umowy wynajmu, w przypadku, kiedy osoba ta unika kontaktu z właścicielem w związku z jej zaległościami? Czy wynajmujący może oskarżyć własciciela mieszkania o zabór/zawłaszczenie (...)

 • Zapoznanie się z aktami śledztwa

  Czy podczas trwania postępowania przygotowawczego podejrzany może zwrócić się do prokuratora o opis stanu postępowania i jego toku?

 • Decyzja odmawiająca pozwolenia na budowę

  Czy decyzja odmowna, nie wyrażająca zgody na budowę i nie zatwierdzająca projektu budowlanego jest decyzją, która tworzy prawa dla stron czy decyzją nie tworzącą praw dla stron?

Zmiany w Prawie • Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski

  Od 1 lipca 2001 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców. Celem tych zmian jest dostosowanie naszych przepisów do wymogów prawnych Unii Europejskiej. (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 925 z 2002

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Trybunale Stanu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 923 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 45/01.

 • Dziennik Ustaw Poz. 922 z 2002

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 14/02.

 • Dziennik Ustaw Poz. 921 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 920 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 919 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 918 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 917 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 916 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 915 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 914 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie listy obszarów zagrożonych pożarem lub wybuchem, w których zastosowanie substancji kontrolowanych należy uznać za zastosowanie krytyczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 913 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom.

 • Dziennik Ustaw Poz. 912 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie legitymowania, zatrzymywania i przeszukania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej oraz ponownego umieszczania zamknięć celnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 911 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 910 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Poz. 909 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 908 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".

 • Dziennik Ustaw Poz. 907 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 906 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.