e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Sierpień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Termin złożenia bilansu

  W jakim terminie powinna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyć do Sądu Gospodarczego sporządzony bilans za rok obrotowy 2001?

 • Sprzedaż udziału w spółce cywilnej

  Czy umowa sprzedaży udziałów w spółce cywilnej musi mieć charakter notarialny, jeśli nie to jaki? Czy na krótki okres udziały w spółce mogą wynosić 0% ?

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1111 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1110 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1109 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania analiz grup krwi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1108 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1107 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie zaniechania w całości poboru podatku od towarów i usług.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1106 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1105 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1104 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa, zasad finansowania zbycia akcji oraz formy zapłaty za te akcje.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1103 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie uznania miasta Krasnobród za uzdrowisko.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1102 z 2002

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • Monitor Polski Poz. 559 z 2002

  Komunikat Nr 8/2002/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 • Monitor Polski Poz. 558 z 2002

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 557 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2002 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Poz. 556 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 555 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.

 • Monitor Polski Poz. 554 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski Poz. 553 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną.

 • Monitor Polski Poz. 552 z 2002

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniającej decyzję Ministra Gospodarki w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

 • Monitor Polski Poz. 551 z 2002

  Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu, formy i ceremoniału nadania stopnia dyplomatycznego oraz składania ślubowania przez członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.

 • Monitor Polski Poz. 550 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 549 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 548 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 547 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2002 r. o nadaniu orderu i odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 546 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 545 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 544 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 543 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 542 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 541 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2002 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 540 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2002 r. o nadaniu orderów.