e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Wrzesień 2002

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkowe • dot. 'usługi związane z poprawą kondycji fizycznej'

  Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2002 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.08.2002 r.) uzupełnione w dniu 6.09.2002 r., informuje: Zgodnie z obecnie obowiązującym (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1203 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1202 z 2002

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1201 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1200 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1199 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1198 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1197 z 2002

  Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1196 z 2002

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1195 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1194 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1193 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1192 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1191 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1190 z 2002

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1189 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1188 z 2002

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i porozumień badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1187 z 2002

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

 • Monitor Polski Poz. 606 z 2002

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 17 sierpnia 2002 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 605 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 604 z 2002

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Poz. 603 z 2002

  Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej.

 • Monitor Polski Poz. 602 z 2002

  Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Monitor Polski Poz. 601 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 600 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 599 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 598 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 597 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 596 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 595 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2002 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 594 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 593 z 2002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.