Archiwum 14 Październik 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rozliczenie nakładów przy znoszeniu współwłasności

  Czy przy zniesieniu współwłasności nieruchomości (dom jednorodzinny + posesja) strona A (1/2 udziałów; strona A ponosiła większą część nakładów na nieruchomość przez wiele lat) może żądać od strony B (1/2 udziałów) wyrównania nakładów ponoszonych (...)

 • Opis i oszacowanie nieruchomości - zażalenie

  Wniosłem zażalenie na opis i oszacowanie nieruchomości, komornik licytację przeprowadził, Sąd oddalił moje zażalenie, następnie Sąd udzielił przybicia. Nie złożyłem w stosownym czasie zażalenia na postanowienie Sądu. Czekam na decyzję o wydaniu nieruchomości. W obecnej chwili uzyskałem (...)

 • Wystawienie zaproszenia cudzoziemcowi

  Mój chłopak jest Nigeryjczykiem, który mieszka teraz w Holandii. Wiem, że aby przyjechać do Polski musi się starać o wizę. Wystąpił on o tę wizę w lipcu, niestety nie dostał jej. Chciałam spytać, kiedy teraz może on ponownie starać się o wizę. I czy są jakieś okoliczności, albo (...)

 • Obniżenie wymiaru czasu pracy

  W zeszłym roku poprosiłam pracodawcę aby skrócił mi czas pracy do 6/8 poniewaz przysługiwał mi urlop wychowawczy, z którego nie korzystałam. Wniosek podpięliśmy do umowy i od listopada pracowałam w niepełnym wymiarze czasu. Czy teraz kiedy prawo do obniżonego wymiaru czasu pracy nie będzie (...)

 • Przesłanki ogłoszenia postępowania upadłościowego

  Czy sytuacja, w której spółka nie zaprzestała płacenia zobowiązań, ale utrzymuje stały poziom przeterminowanych zobowiązań (ich wartość jest niższa od 10% wartości bilansowej spółki, a przeterminowanie nie przekracza trzech miesięcy) stanowi przesłankę do wystąpienia do sądu z wnioskiem (...)

 • Rozliczenie nakładów przy znoszeniu współwłasności

  Czy jest praktykowane przy zniesieniu współwłasności uwzględnianie wzrostu wartości domu w rezultacie wykonanych przez jedną ze stron prac remontowych? Jeśli tak, to jak powinno się wykonać poprawnie oszacowanie?

 • Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób

  Czy firma, która chciałaby prowadzić szkolenia dla licencjonowanych pracowników ochrony musi spełniać formalne wymogi? Jeśli tak to jakie?

 • Spłata zadłużenia po wniesieniu pozwu

  Wierzyciel informował, że w razie nieuregulowania należności sprawa zostanie oddana do Sądu. Po pewnym czasie złozył sprawę w Sądzie dnia 15 danego miesiąca. Dłużnik spłacił należność dnia 20 tego samego miesiąca, jednak z datą 4 następnego miesiąca przyszedł wyrok Sądu nakazujący (...)

 • Obowiązek zwrotu weksla

  Nasz kontrahent jest w posiadaniu naszego weksla in blanco bez protestu z deklaracją wekslową stwierdzajacą, że weksel służy do zabezpieczenia należności wynikających z umowy agencyjnej. Nie posiadamy żadnych zaległości płatniczych ale kontrahent zbankrutował. Czy posiadacz weksla może (...)

 • Sankcje za niedochowanie obowiązku meldunkowego

  Dwa lata temu wyprowadziłam się z dzieckiem z własnościowego mieszkania, w którym mieszkałam razem z mężem. Wynajmuję mieszkanie, natomiast jestem zameldowana w starym mieszkaniu. Mąż grozi, że wymelduje nas oboje, mimo że zna mój obecny adres. Czy może to zrobić? A jeżeli tak, to jak (...)

 • Przedawnienie należności kredytowych

  Kiedy nastąpi przedawnienie długu, w przypadku, kiedy osoba wzięła kredyt w Banku w roku 1999 a w lutym 2001 roku podpisała umowę ugody dotyczącą zmniejszenia rat kredytowych. W lipcu 2003 roku osoba ta zaprzestała spłaty rat, gdyż straciła pracę i jest na zasiłu, natomiast nie ma żadnych (...)

 • Zakup mieszkania a zameldowanie

  Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego. Chciałbym wykupić mieszkanie. Czy brat, który jest zameldowany w tym lokalu nabywa rownież prawo własności? Nadmieniam, że całą sumę wpłacam sam. Czy mogę z tego tytułu wymeldować go? Brat nie mieszka ze mną, mieszka wraz z żoną i synem (...)

Artykuły i poradniki

 • Czynności wykonywane przez banki

  Ustawa Prawo bankowe określa zasady funkcjonowania banków w Polsce. Banki, jako instytucje finansowe dokonujące obrotu środkami pieniężnymi powierzonymi im m.in. Przez ludność, upoważnione są do szczególnych czynności. Upoważnienie to jest w pewnym stopniu także zastrzeżeniem. (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1738 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1737 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wykazu chorób uznanych za zagrażające zdrowiu publicznemu, z powodu których można odmówić zezwolenia na pobyt lub pobyt czasowy obywatelowi Unii Europejskiej i członkowi jego rodziny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1736 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1735 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1734 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej mięsa drobiowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1733 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1732 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wzorów i warunków stosowania pieczęci oraz plomb przez granicznego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1731 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1730 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1729 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

 • Dziennik Ustaw Poz. 1728 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów probierczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1727 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1726 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1725 z 2003

  Ustawa z dnia 3 października 2003 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003

NA SKÓTY