e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Październik 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

  Dostałem wypowiedzenie najmu lokalu, jeżeli uważam, że nie ma podstaw prawnych, czy mogę wystąpić do sądu o unieważnienie wypowiedzenia?

 • Spadek po ojcu a wspólny majątek rodziców

  Zmarł mój ojciec, który był w związku małżeńskim we wspólnocie majątkowej. Ojciec w ostatnich latach był chory i żona ojca przeniosła zgromadzone środki finansowe na swoje konta bankowe. Czy one także w jakimś stopniu podlegają dziedziczeniu w oparciu o wspólnotę majatkową?

 • Wypowiedzenie w czasie urlopu bezpłatnego

  Czy w czasie przebywania na urlopie bezpłatnym jest możliwe złożenie wypowiedzenia i czy czas urlopowania może być wykorzystany jako okres wypowiedzenia? Jakie zmiany obowiązują po 31-07.03 w sprawie zwolnień z przyczyn reorganizacji zakładu (likwidacji stanowiska)?

 • Zgoda właściciela na zameldowanie

  Jeżeli jako właściciel mieszkania własnościowego zamelduję jakąś osobę, to czy ta osoba może zameldować bez mojej zgody inne osoby?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1823 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2003 r. sygn. akt P 3/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 1822 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1821 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1820 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1819 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1818 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie taryf przewozu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1817 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2003 r. w sprawie świadczeń przewoźnika lotniczego w razie niezabrania pasażera na pokład statku powietrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1816 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1815 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1814 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"

 • Monitor Polski Poz. 788 z 2003

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 23 października 2003 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 787 z 2003

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 786 z 2003

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2003 r. o przyjętych o odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 785 z 2003

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2003 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 784 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2003 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 1999-2001

 • Monitor Polski Poz. 783 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2004

 • Monitor Polski Poz. 782 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004

 • Monitor Polski Poz. 781 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. uzupełniające obwieszczenie w sprawie ustalenia na rok 2003 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych

 • Monitor Polski Poz. 780 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Poz. 779 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Poz. 778 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2003 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Poz. 777 z 2003

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym

 • Monitor Polski Poz. 776 z 2003

  Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

 • Monitor Polski Poz. 775 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 774 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 773 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 772 z 2003

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003 r. w dwudziestą piątą rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jego Świątobliwosci Jana Pawła II