e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Październik 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rejestracja działalności a tytuł prawny do lokalu

  Czy przy rejestracji (zgłoszeniu) działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym wystarczy przedstawić umowę najmu czy też należy w jakiś inny sposób udokumentować swoje prawo do użytkowania lokalu do celów prowadzonej działalności gospodarczej?

 • Ogłoszenie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku

  Czy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku można dołączyć testament, czy też najpierw należy złożyć wniosek o jego otwarcie i ogloszenie? Jeśli testament dołącza się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, to czy sąd otwiera go i ogłasza automatycznie w czasie rozprawy spadkowej? Czy (...)

 • Dochodzenie naprawienia szkody a przedawnienie

  W 1999 roku wydano decyzję admnistracyjną, która następnie (po zaskarżeniu) została uchylona. Wydanie następnie uchylonej decyzji spowodowało straty w moim majątku. Moim zdaniem straty zostały spowodowane po przez działanie niezgodne z prawem (art.415-420 kc), czyli czyn niedozwolony. Po jakim (...)

 • Zarejestrowanie bezrobotnego w urzędzie pracy

  Czy można zarejestrować się w urzędzie pracy w miejscu czasowego zameldowania? Co jeśli jest się zarejestrowanym w UP w miejscu stałego zameldowania, a zmienia się zameldowanie na tymczasowe w innym mieście, czy można wówczas otrzymywać oferty pracy z miejsca tymczasowego zameldowania?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1698 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1697 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1690 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 września 2003 r. sygn. akt K 55/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 1689 z 2003

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1688 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zakresu badań produktów podlegających wpisowi do rejestrów produktów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1687 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2003 r. w sprawie określenia wykazu chorób, co do których należy sporządzać plany gotowości ich zwalczania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1686 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek

 • Dziennik Ustaw Poz. 1685 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1684 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1683 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym