Archiwum 28 Listopad 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przeniesienie środków z funduszu remontowego

  Jesteśmy posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i garaży. Chcemy przenieść na naszą rzecz własność ww. lokali i utworzyć wspólnotę. W jaki sposób wyegzekwować od spółdzielni przeniesienie wyodrębnionego funduszu remontowego, utworzonego z naszych wpłat, (...)

 • Odroczenie rozprawy ze względu na chorobę

  Wniosłam do sądu pozew o rozwód z winy męża. Nie doszło do pojednania na pierwszej rozprawie rozwodowej. Na drugą mąż nie zjawił się, przedstawiając zwolnienie lekarskie i prosząc o przesunięcie terminu rozprawy. Jak długo sąd będzie tolerował jego ewentualne kolejne zwolnienia? Czy (...)

 • Udzielenie pożyczki sp. z o.o. przez wspónika

  Czy wspólnik w spółce z o.o. a jednocześnie członek zarządu może udzielić pożyczki swojej spółce? Jakie formalności powinien dokonać? Czy umowa taka podlega zgłoszeniu w US ?

Artykuły i poradniki

 • Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe

  Prawo do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym przysługuje osobom, które z innych tytułów nie są objęte tym ubezpieczeniem obowiązkowo. Nie oznacza to jednak, że dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe przysługuje wszystkim. Prawo do objęcia ubezpieczeniem dobrowolnym (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1965 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny zapałek

 • Dziennik Ustaw Poz. 1964 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie trybu przekazywania przez spółkę akcyjną "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna", na konto Funduszu Pracy, środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1963 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1962 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 1961 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1960 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1959 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1958 z 2003

  Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1957 z 2003

  Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1956 z 2003

  Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski Poz. 850 z 2003

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2003 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 849 z 2003

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 848 z 2003

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Poz. 847 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 846 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski Poz. 845 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Poz. 844 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 843 z 2003

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym przeglądowym w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub Tajwanu

 • Monitor Polski Poz. 842 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 841 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 840 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 839 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 838 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2003 r. o nadaniu odznaczeń

NA SKÓTY