e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Grudzień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wygaśnięcie mandatu radnego

  Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. W związku z tym przesłał do Rady Miejskiej pismo informujące o tym fakcie. (...)

 • Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

  W roku 1995 zostałem skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat dwóch. Wiadomo, iż tzw. zatarcie skazania następuje następuje 6 miesięcy od chwili pozytywnego zakończenia okresu próby, który wymierzył Sąd. W moim przypadku zatarcie nastąpiło więc (...)

 • Alimenty płatne do rąk własnych

  Czy formuła "płatne do rąk własnych matki" oznacza obowiązek fizycznego przekazania zasądzonej kwoty alimentów bezpośrednio matce dziecka, czy dopuszcza inne formy przekazania pieniędzy np. przekazem pocztowym, lub też przelewem na konto bankowe matki.

 • Dziedziczenie gospodarstwa rolnego po roku 2001

  Przedmiotem spadku jest gospodarstwo rolne (45ha) wraz z dwoma budynkami mieszkalnymi. Otwarcie spadku 09.12.2002 r. procedura -d ziedziczenie ustawowe. Sąd spadku zobowiązał wszystkich uczestników postępowania spadkowego do złożenia dokumentów uprawniających do prowadzenia gospodarstwa. Jednak (...)

 • Ostateczne rozliczenie kosztów budowy lokalu

  W umowie ze spółdzielnią mieszkaniową o wydanie przydziału lokalu mieszkalnego na spółdzielczych własnościowych prawach do lokalu, podpisanej 6 lat temu, jest określona kwota ostateczna pełnego wkładu budowlanego, odpowiadającego całości kosztów budowy lokalu. W ww. umowie znajduje się (...)

 • Ustanowienie hipoteki na udziale

  Jestem po rozwodzie z żoną. Przez ok.1 roku była żona nie zgadza się na podział wspólnego majątku. Jesteśmy współwłascicielami działki z domkiem letniskowym. Czy jest możliwość wzięcia przeze mnie kredytu np. hipotecznego przedstawiając gwarancję spłaty kredytu w postaci wartości (...)

 • Wypowiedzenie stosunku najmu lokalu mieszkalnego

  W naszej spółdzielni mamy osobę, która jest najemcą mieszkania i będzie odbywała karę pozbawienia wolności przez co najmniej dwa lata. Osoba ta nie będzie opłacać mieszkania, w związku z czym zadłużenie będzie narastać, a tam nikt nie będzie mieszkał. Co mamy zrobić jako właściciele (...)

 • Dowód w postępowaniu karnym

  Czy nagranie rozmowy podczas spotkania osobistego na magnetofonie cyfrowym, a następnie zapisane na płycie CD może służyć jako dowód w sądzie (dowód w formie płyty CD)?

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2142 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2003 r. sygn. akt K 49/01

 • Dziennik Ustaw Poz. 2141 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 2140 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2139 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji

 • Dziennik Ustaw Poz. 2138 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

 • Dziennik Ustaw Poz. 2137 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2136 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 2135 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2134 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów

 • Dziennik Ustaw Poz. 2133 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2132 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 2131 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania

 • Dziennik Ustaw Poz. 2130 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2129 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych zakładów ubezpieczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 2128 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 2127 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2126 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 1/2003 Rady Stowarzyszenia UE-RP z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniającej Protokół 4 do Układu Europejskiego, dotyczący definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2125 z 2003

  Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 2124 z 2003

  Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz niektórych ustaw