Archiwum 8 Grudzień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • W jakim czasie od rozwiązania spółki z o.o. należy złożyć wniosek likwidacyny do KRS?

  W jakim czasie od podjęcia notarialnie poświadczonej uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki z o.o.należy złożyć wniosek likwidacyjny do KRS oraz ogłosić w prasie? Ile winno być takich ogłoszeń? Gdzie takie ogłoszenie należy umieścić, jeżeli umowa spółki nie specyfikuje (...)

 • Prawo współwłaściciela do współposiadania rzeczy

  Od roku 1981 jestem właścicielką połowy nieruchomości we współwłasności. Nieruchomość składa się z części mieszkalnej i części handlowej. Do roku 1990 część handlowa użytkowana była przez WPHW ja natomiast byłam administratorką tego lokalu i w związku z tym, w roku 1990 WPHW (...)

 • Odpowiedzialność pośrednika i notariusza za szkodę

  Czy pośrednik lub notariusz ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo przeprowadzoną transakcję kupna-sprzedaży mieszkania? Jakie informacje powinna zawierać prawidłowo spisana umowa przedwstępna i właściwa umowa kupna-sprzedaży mieszkania?

 • Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

  Na czym polega dokładnie rygor egzekucyjny wpisywany do umowy kupna sprzedaży mieszkania i czy można na jego podstawie eksmitować kobietę w ciąży i z małym dzieckiem - byłą właścicielkę mieszkania? Jeżeli pieniądze za kupowane mieszkanie zostały przekazane sprzedającemu w obecności (...)

 • Prawomocność wyroku sądowego

  Sąd w wyroku rozwodowym nie wpisał ustalonej przez strony w czasie rozprawy kwestii mojego widzenia się z dzieckiem w czasie wakacji letnich. Na wniosek stron sąd zarządził uzupełnienie wyroku o ww. kwestie na osobnej rozprawie. Czy pozostała część wyroku uprawomocniła się w ustawowym terminie, (...)

 • Prawa występującego wspólnika

  Miesiąc temu wystąpiłam ze spółki cywilnej. Do tej pory pozostali dwaj wspólnicy nie rozliczyli się ze mną na podstawie art. 871 k.c. Dowiedziałam się, że spółkę cywilną przekształcili w spółkę jawną oraz zmienili nazwę spółki. Czy po tych zmianach mam prawo od wspólników żądać (...)

 • Kupno za środki z majątków osobistego i wspólnego

  Kupuję mieszkanie, częściowo za pieniądze pochodzące z darowizny od moich rodziców (wyłącznie dla mnie z przeznaczeniem na zakup mieszkania), a częściowo za pieniądze pochodzące ze wspólnego dorobku mojego i mojej żony. Czy w notarialnym akcie umowy kupna-sprzedaży mieszkania mogą jako (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2026 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 2025 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 2024 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielających pomocy Agencji Wywiadu, niebędącym jej funkcjonariuszami

 • Dziennik Ustaw Poz. 2023 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 2022 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 2021 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)

 • Dziennik Ustaw Poz. 2020 z 2003

  Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 2019 z 2003

  Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach

 • Dziennik Ustaw Poz. 2018 z 2003

  Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2017 z 2003

  Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie felczera

NA SKÓTY