Archiwum 12 Luty 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • kontrakt menedżerski w sp.z o.o.

  Mam pytanie dotyczące prezesa zarządu w spółce z o.o. Czy prezes zarządu może świadczyć usługi dla spółki na zasadach kontraktu menedżerskiego czy musi być zatrudniony na umowę o pracę i czy musi być w ogóle wynagradzany, w dwóch odmiennych przypadkach: - jeśli jest udziałowcem spółki - (...)

 • Termomodernizacja budynku spółdzielni

  Zwracam sie z prośbą o wyjaśnienie problemów, które zarysowały się w działalności spółdzielni w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wątpliwości te powstają na gruncie art. 6 ust. 1 ustawy oraz związane z tym kwestie interpretacji art. (...)

 • Utwardzenie drogi koniecznej

  Zgodnie z zapisami w akcie notarialnym dotyczącym kupna działki budowlanej na rzecz mojej nieruchomości ustanowiono służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu pasem o szerokości 5 m wzdłuż granicy działek nr....( 5 działek) a nadto na prawie do przeprowadzenia infrastruktury (...)

Interpretacje podatkowe • W jakiej dacie po dokonaniu rozbudowy siedziby spółki o budynek biurowo ? usługowy wraz z przebudową (...)

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.01.2003 r. o udzielenie pisemnej informacji na zadane pytanie - ?w jakiej dacie po dokonaniu rozbudowy siedziby spółki o budynek biurowo - usługowy wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej powstaje obowiązek podatkowy zapłaty podatku od nieruchomości (...)

 • dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

  W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie informuje, że zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 196 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 195 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 194 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki

 • Dziennik Ustaw Poz. 193 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

 • Dziennik Ustaw Poz. 192 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania

 • Dziennik Ustaw Poz. 191 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 190 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępnienia przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny

 • Dziennik Ustaw Poz. 189 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 188 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania i działania kontyngentu policyjnego wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 187 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości