e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Kwiecień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Pełnomocnictwo a obecność na rozprawie

  Czy jeżeli małżonek uczynił mnie pełnomocnikiem w swojej sprawie, to czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe? Właściwie czy powinien być na sprawie, czy nie?

 • Cofnięcie pozwu o rozwód

  Czy po wyznaczeniu terminu pierwszej rozprawy rozwodowej (po posiedzeniu pojednawczym) powódka może wycować pozew o rozwód i w ten sposób nie dojdzie do rozwodu - nie odbędzie się wyznaczona rozprawa?

 • Prawo wglądu do ksiąg wieczystych - jawność ksiąg

  Jakie przepisy warunkują uzyskiwanie danych z ksiąg wieczystych? Czy każdy ma prawo uzyskać informacje zawarte w księdze, czy są one udzielane tylko właścicielowi nieruchomości? Kto może uzyskać wypis z księgi wieczystej?

 • Pośredniczenie w handlu alkoholem a koncesja

  Czy działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług agencyjnych na rzecz dystrybutora alkoholu wymaga specjalnych zezwoleń?

 • Legalizacja samowoli budowlanej

  Odziedziczyłam dom po dziadku. Do nieruchomości jest dobudowany pokój. Znajduje się on na mapie geodezyjnej terenu. Niestety w papierach nie mogę znaleść pozwolenia na tą dobudówkę. Jak to zalegalizować. Czy jest możliwe aby w podkładach geodezyjnych był umieszczony obiekt bez pozwolenia? (...)

 • Ochrona posiadania

  Jestem właścicielem działki. Po jej kupnie okazało się, że jej część zajmuje bezprawnie sąsiad. W jaki sposób mogę odzyskać należącą do mnie część działki (jakie roszczenie cywilne, jakie przepisy to normują)? Czy jeśli sąsiad jest tylko posiadaczem działki, a właścicielem jest (...)

 • Wyznaczenie biegłego rewidenta dla spółki

  Ile wynosi opłata sądowa w przypadku złożenia wniosku do KRS o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu zbadania dokumentów księgowych spółki w procedurze przekształcenia w spółkę kapitałową? Czy taki wniosek składa się na urzędowym formularzu czy zwykłym pismem procesowym?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 532 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01

 • Dziennik Ustaw Poz. 531 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 530 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 529 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 527 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 526 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 525 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Poz. 524 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 522 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 521 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 520 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 519 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)

 • Dziennik Ustaw Poz. 518 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

 • Dziennik Ustaw Poz. 517 z 2003

  Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

 • Dziennik Ustaw Poz. 516 z 2003

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej