e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Maj 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawo dzieci z poprzedniego małżeństwa do zachowku

  Mój ojciec po śmierci mamy poślubił drugą kobietę, z którą nie miał dzieci. Krótko przed śmiercią sporządził testament, w którym cały majątek przekazał swojej drugiej żonie pomijając swoich dwóch synów z pierwszego małżeństwa. W skład tego majątku wchodziło również mieszkanie (...)

 • Termin odrzucenia lub przyjęcia spadku

  Jak liczy się 6 m-cy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania? Co jest tytułem powołania? Czy moment otrzymania zawiadomienia o śmierci osoby bliskiej, po której jesteśmy uprawnieni do dziedziczenia lub dopiero po wszczęciu postępowania spadkowego np. po dwóch (...)

 • Uprawnienie do lokalu socjalnego

  W przypadku, gdy sąd orzeknie o opuszczeniu lokalu przez lokatora, a jest to np. kobieta w ciąży lub osoba niepełnosprawna, gmina natomiast nie dysponuje lokalami zastępczymi - socjalnymi to czy poza okresem ochronnym można pozbyć się takiego lokatora?

Interpretacje podatkowe • dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji na terenie miejskim informuje, że stosownie (...)

 • 1. Przepisy k.p.a. jak i Ordynacji podatkowej nie określają, czy opinia sporządzona przez kilku biegłych (...)

  Stosownie do przepisu art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. prostuje odpowiedź udzieloną pismem z dnia 09.04.2003 r. znak:PD-415/24/03 dotyczącą odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów związanych z dojazdem (...)

 • dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

  W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2003 r. (data wpływu ? 16.04.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem (...)

 • Opodatkowanie przyznanych uprawnień do ulgowych przejazdów dla pracowników, ich dzieci i współmałżonków.

  Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), odnosząc się do zapytania zawartego w piśmie z dnia 16.04.2003r., złożonym w tut. Urzędzie w dniu 17.04.2003r., informuje (...)

 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w nawiązaniu do pisma znak: PDI-423/8/2003 z dnia 08.04.2003 r.informuje, że stosownie do przepisu art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej Izba (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 781 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie listy składów celnych, w których mogą być składowane produkty podlegające kontroli weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 780 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 779 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 778 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie dokonania w budżetach wojewodów przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz zmian limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w budżecie państwa na rok 2003

 • Dziennik Ustaw Poz. 777 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

 • Dziennik Ustaw Poz. 776 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 775 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywania zapasów ryb morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 774 z 2003

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw