e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Czerwiec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Definicja istoty sprawy

  Kiedy ma zastosowanie art. 386.par. 4. odnoszący się do ...istoty sprawy... w jakim przypadku? Zaznaczam, że do Sądu drugiej instancji wpłyneło zażalenie o nie rozpoznaniu istoty sprawy przez Sąd pierwszej instancji. Czy słowo "może" jest podstawą dla Sądu dowolności w ocenie danej sprawy?

 • Szambo na działce letniskowej

  Właściciel działki rekraacyjnej otrzymał z gminy pismo o treści: "Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 - o utrzumaniu czystości w gminie - (Dz.U.Nr 132 poz.622) art.5 ust.1 pkt 1 i 2, art. 6 ust.1, która zobowiązuje właścicieli nieruchomości, użytkowników etc. do posiadania pojemników na (...)

 • Złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa

  Podczas rozprawy przed Sądem świadkowie powoda (funcjonariusze publiczni) złożyli fałszywe zaznania, w oparciu o które Sąd nakazał eksmisję z lokalu. Wyrok jest prawomocny. Pozwany chce złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury rejonowej. Czy obowiązuje w takim przypadku (...)

 • Licencja na przewóz osób

  Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i świadcząca usługi przewozowe swoim prywatnym samochodem ciężarowym podlega nowej ustawie o transporcie drogowym i musi posiadać licencję?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 952 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów potwierdzających dokonanie wwozu towaru do kraju przeznaczenia oraz wzoru formularza, na którym składa się oświadczenie o wywozie danego towaru w określonej ilości

 • Dziennik Ustaw Poz. 951 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 950 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 949 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

 • Dziennik Ustaw Poz. 948 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 947 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie upoważnienia izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 946 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 945 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 944 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2003 r. sygn. akt K 56/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 943 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2003 r. sygn. akt SK 10/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 942 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2003 r. sygn. akt K 39/01

 • Dziennik Ustaw Poz. 941 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

 • Dziennik Ustaw Poz. 940 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 939 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

 • Dziennik Ustaw Poz. 938 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji przez armatora statku przewożącego ładunki niebezpieczne lub zanieczyszczające

 • Dziennik Ustaw Poz. 937 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu

 • Dziennik Ustaw Poz. 936 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

 • Dziennik Ustaw Poz. 935 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 934 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych

 • Dziennik Ustaw Poz. 933 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów