e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Czerwiec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Staż pracy a umowa zlecenie

  Czy do stażu pracy wliczają się tylko umowy na pełen etat, czy również umowy o dzieło i zlecenia jeśli były one wykowywane w tej samej firmie, w której potem pracowałam na pełny etat? I wszystko jest uwzględnione w świadectwie pracy?

 • Prezes SM a stosunek pracy

  Prezes SM złożył rezygnację i w czasie trwania okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy, a następnie przebywał w "okresie nie świadczenia pracy". Czy kodeks pracy precyzuje określenie "okresu nie świadczenia pracy"? Czy zgodne z kodeksem pracy jest obsadzenie (...)

 • Szkolenie lekarza

  Zatrudniam w swojej firmie lekarza medycyny na pełnym etacie, który zamierza rozpocząć specjalizację i prosi mnie o wyrażenie na to zgody. Czy będzie mu przysługiwał wówczas urlop szkoleniowy i w jakim wymiarze? Jakie przepisy regulują te kwestie?

 • Częściowa niezdolność pracownika do pracy

  Jestem nauczycielem (15 lat w zawodzie) oraz od 4 lat pełnię funkcję doradcy metodycznego fizyki (zmniejszony wymiar godzin+dodatek służbowy). Jestem osobą niepełnosprawną z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (trwała częściowa obustronna utrata słuchu) oraz przyznana mi (...)

 • Wniosek o uchylenie kary nagany

  Pierwszą sprawę miałam w Sądzie Pracy w Gdańsku, po orzeczeniu wyroku złożyłam apelację i otrzymałam zawiadomienie o rozstrzygnięciu sporu w Sądzie Pracy w Gdyni. Chciałabym wiedzieć do jakich organów i ile razy mogę się odwoływać w sprawie dotyczącej uchylenia kary nagany pracownikowi.

 • Dochodzenie wynagrodzenia od zlikwidowanej firmy

  Od kogo mogą dochodzić roszczeń z tytułu niewypłaconych im wcześniej wynagrodzeń i innych świadczeń pracownicy zlikwidowanej spółki z o.o.? Czy z chwilą wykreślenia jej z rejestru roszczenie nie będzie praktycznie spłacone?

 • Obowiązek pracy w sobotę

  Czy pracodawca może kazać mi przychodzić w soboty i siedzieć w pracy przez 8 godz. nawet jeśli nie ma żadnego zajęcia? Oczywiście w ciągu tygodnia również normalnie pracuję a za soboty nie są wypłacane nadgodziny ani żadne premie. Tak mi oznajmił ostatnio mój szef, twierdząc że on (...)

 • Dochodzenie roszczeń o zaległe wynagrodzenie

  W swoim zakładzie pracy wskutek błędu pracownika zajmującego się sprawami kadrowymi, nie wypłacono mi przez kilkanaście miesięcy dodatku stażowego (ten zakład pracy jest moim drugim miejscem pracy). Błąd ten wykryto w lutym, a więc po zamknięciu roku budżetowego (placówka oświatowa). (...)

 • Nieopłacanie składek przez pracodawcę a staż pracy

  Pracownik dowiedział się po ok. 2 latach pracy (umowa na czas nieokreślony), że pracodawca składał deklaracje ZUS, ale nie opłacał należnych składek. Dodatkowo pracownik chce za 1 miesiąc rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, gdyż chce zmienić miejsce pracy. Co można zrobić (...)

 • Rejestracja w PUP a brak prawa do zasiłku

  Czy kobieta która ma 26 lat i w swoim życiu nie przepracowała ani jednego miesiąca ale jest matką która samotnie będzie wychowywała dwoje dzieci które narodzą się w styczniu 2002 roku. Jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Czy może liczyć na jakieś comiesięczne czy (...)

 • Prawo do renty a niewykorzystany urlop

  Po zakończeniu okresu pobierania zasiłku rehabilitacyjnego - 12 miesięcy (stosunek pracy - rozwiązany) pracownik w dalszym ciągu nie jest zdolny do pracy. Czy może ubiegać się o rentę inwalidzką i przez kogo (sam czy przez ostatni zakład pracy)? Za ile dni przysługuje pracownikowi ekwiwalent (...)

 • Upadłość pracodawcy a odprawa

  Czy pracownikowi spółki z o.o., która ogłosiła upadłość, należy się odprawa 3-miesięczna?

 • Forma pełnomocnictwa na walne zgromadzenie

  W jakiej formie powinno być udzielone pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy? Zgodnie z 412 paragraf 2 KSH chodzi o formę pisemną pod rygorem nieważności. Czy w związku z tym, ze uchwały zgromadzenia akcjonariuszy wymagają zaprotokołowania przez notariusza forma (...)

 • Legalizacja po upływie 5 lat od zakończenia budowy

  W tym roku w sierpniu minie 5 lat od zakończenia budowy budynku gospodarczego bez stosownego zezwolenia, tzw. samowola. Było wszczęte postępowanie zaraz po zakończeniu budowy, ale ze względu na zawiłość zostało wstrzymane i do obecnej chwili nie zakończone żadną decyzją. Czy mogę się (...)

 • Zmiana składu osobowego spółki cywilnej

  Jestem współudziałowcem spółki cywilnej, chciałbym przekazać swoje udziały wspólmałżonce, czy wystarczy tylko aneks do umowy?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 996 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 995 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

 • Dziennik Ustaw Poz. 994 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczania opakowań

 • Dziennik Ustaw Poz. 993 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów

 • Dziennik Ustaw Poz. 992 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 991 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 990 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wysokości stawek jednostkowych do obliczania składki specjalnej oraz trybu wypłat z Funduszu Rezerwowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 989 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

 • Dziennik Ustaw Poz. 988 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 987 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których może być gromadzony środek specjalny

 • Dziennik Ustaw Poz. 986 z 2003

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzonych w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 985 z 2003

  Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.