e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Czerwiec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Brak zgłoszenia aktualizacyjnego do KRS

  Jakie są konsekwencje nie złożenia do KRS wniosku o wykreślenie informacji o jedynym akcjonariuszu spółki w przypadku zbycia przez jedynego akcjonariusza symbolicznej jednej akcji imiennej, w wyniku czego stracił on status jedynego akcjonariusza spółki?

 • Alimenty w czasie postępowania rozwodowego

  Na rozprawie rozwodowej 15 maja br. Sąd wydał wyrok z orzeczeniem winy męża, zasądził alimenty oraz wydał postanowienie na mocy art. 443 do zobowiązań powoda. Mąż zapłacił mi tylko połowę tej kwoty. Odebrałam niedawno z Sądu klauzulę wykonalności. Mąż wniósł prawdopodobnie Apelację. (...)

 • Ochrona prawa autorskiego reprodukcji obrazów

  Tworzę encyklopedię. Czy na użycie reprodukcji obrazow, fragmentów filmów, fragmentów muzyki, zrzutów ekranów z gier muszę mieć zezwolenie twórców?

 • Zgoda na zagraniczny wyjazd dziecka

  Ojciec mojego dziecka nie chciał oddać paszportu. W związku z tym wystąpiłam do sądu, który zezwolił na wyjazd dziecka oraz nakazał przekazanie mi paszportu. Niestety ojciec dziecka wynajął prawników i złożył apelację, która została przyjęta. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok pozwalający (...)

 • Termin przedawnienia roszczeń z umowy pożyczki

  Jaki jest termin przedawnienia roszczenia o zwrot pożyczki?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1009 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie trybu kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz trybu finansowania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii

 • Dziennik Ustaw Poz. 1008 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1007 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1006 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1005 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1004 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1003 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji